CANÇONS VERDES I DE PICAT

   

1. L'amo de son Bendinat

ara ja muny ses gallines,

i tenen ses mames tan fines

que sols no tenen forat.

 

2. La palpava per ses anques,

no li trobava es forat

i es pardal ben envirmat

plorava llàgrimes blanques.

 

3. Sa ximbomba més antiga

la té un carrioner,

diu que té un pam de canya

i a sa dona li va bé.

 

4. Ell du cuixalls i pallissa,

senyal que no es fill de rei;

un home en tornar vell

es dits d'es peu sa compixa.

 

5. No res no té per on prendre,

ni lloc per on agafar;

no res no es pot donar,

ni tampoc ho pots comprar,

ni tampoc ho pots vendre.

6. Barrinar, boixar, fer-ho,

ser verge no té consol,

tota aquesta calentor

es solventa amb un pinyol.

 

7. AlAlota jo no el conec,

ni t'havia vista mai;

però se que tens un tall

que no es fet en ganivet.

 

8. Sabem quin dia naixem

es quarts, minuts i ses hores,

però no ensenyen escoles

quin dia ens morirem.

 

9. D'un estiu surt un hivern

per això llampega i trona,

es cor fort té una dona

que deixa sa mare bona

per servir un home extern.

 

   

10. Una dona desdixada

si té s'home butzarrut,

que si volen jugar a truc

sa budellada fa nosa.

 

11. Aquest món és una escola

i sempre anem a repàs

i quan sabem qualque cosa

llavors mos ve es fracàs.

 

12. Aquella coca amb tallades,

que madò Paula va fer

va haver de mudà es forner

més de setze mil vegades.

I d'es suc que deixà anar

sa xulla i sa llonganissa,

s'ase de dins sa païssa

fins i tot li va matar.

 

13. A un rellotge de sol

posau sa busca en sa nit,

qui és casat i té delit

i sa dona dins es llit

el posa a s'hora que vol.

 

14. Diuen que no és figa

fins que es figó és madur,

repetidor! Per què tu?

Me vols senyor abans que ho siga.

 

15. Ja s'ha mort es guitarrer

millor que Artà hi havia,

també diran un dia

ja s'ha mort en Capeller

i no tornarà a fer

cançons així com solia.

 

16. Tan si és bo com dolent

en aquest món tot es despatxa,

vostè mira malament

i hi veu més que un cou d'alatxa.

 

17. És un bohemi perdut

de lo més xarec d'Espanya,

que a ne'n Belmonte li guanya

de més d'un pam de barrut.

 

18. Sa sogra diu pes carrer

que em vol treure de fora,

jo no compr granera nova

per sa brutor que hi faré.

 

19. Es pardal que tu tenies

era llarg i polit,

abans feia birgueries

i ara només fa pipí.

 

20. Una puta va dir a s'altra

ja no farem més doblers,

han vengut es forasters

i s'enculen un en s'altre.

 

21. Molta pipa, molta pipa,

però no saps barrinar,

ses dones de dins la vila

ja no saben on anar.

 

22. Sa cotorra no té dents

i a poc a poc s'ho empassola,

i jo crec que li  dura

dues hores o més temps.

 

   

23. S'ermità Benet tenia

un càvec i uns gavilans,

un mostel i una conilla

i un pardal de cent- deu pams.

 

24. Amor és una bava,

que se cria a ne's ronyons,

que passa pes collons

i surt pes cap de sa fava.

 

25. Es cul és un instrument

que vol tenir raó per sí,

i quan el volen impedir

llavors ell fa de valent,

i tan si és merda com vent

a de fora vol sortir.

 

26. A Artà ens vares deixar

que és un poble noble i ric,

i ara tu t'has establert

a un llogaret desert

que sols no hi ha campanar.

I tots es pobres que hi ha

només tenen un vestit,

i si es saig hi va qualque pic

penyora no poden dar.

 

27. Catalina tu voldries

tenir dos enamorats,

dos que van i dos que venen

i dos que estan aturats.

 

28. A ne's puig de se'n Cadena

vaig sembrar un claveller,

es primer que colliré

serà per tu, Magdalena.

 

29. En Joan i na Joana

trob que fan un bon parell,

en Joan està vermell

i na Joana està sana.

 

30. En matèria d'eleccions

jo ja les duc ben escrites,

m'amoixes ja en necessites

no m'ha mester per racons,

el que vull bones cuites

raïms, figues i melicotons,

carabasses i melons,

blat, olives i trampons

i que ses contribucions

siguin poques i petites.

 

31. D'alt d'es puig de Formentor

un escarabat teixia

i una mosca que cosia

a ne's forros d'un gipó,

que en ses ales escrivia

i una aranya repartia

prospectes d'un eriçó.

Dient que per Llucmajor

un escolà hi havia,

que per no tocar a mig dia

es barallà en el rector.

 

   

32. Déu et pag la caritat

Ell que bona bossa té,

no hi hagués hagut cap barber

que millor m'hagués afaitat.

 

33. Vaig tan entusiasmat

com ses pinyes a un pi,

que s'arriben a podrí

abans d'haver davallat.

 

34. Oh! Gloriós sant Arnau,

vos que tallau mata verda,

home petit bona verga,

dona petita bon trau.

 

35. Es criat jeu en terra,

sa senyora dins es llit;

quan arriba mitja nit

juguen a serra mamerra.

 

36. Festejant per sa finestra

som aplegada grogor,

emperò pes finestró

Jaume vine cada vespre.

 

37. Fent es pardal innocent

d'Artà em fareu botí

i en dos joquets de collons

vaig conquerir Santanyí.

38. No em toquis es morduix,

toquem sa morduixera,

no em venguis per darrera

vine per davant que és fluix.

 

39. Na Rumba té sa barraca

girada a ne's xaloc,

un racó per fer-hi foc

i un basí per fer-hi caca.

 

40. Madona que heu mort es mul

que duis sang per sa camia,

o s'ha esclatat sa llúpia

que teniu arran d'es cul.

 

41. Fa molta estona que se

que es garballons fan paumes,

som afectada de Jaumes

quan un se'n va s'altre ve.

 

42. A Llubí ses llubineres

quan han acabat es jornal,

se tanquen dens es corral

i bramen com a someres.

 

43. Sa madona de sa Torre

es pa negre li fa mal,

però no n'hi fa es pardal

quan el té dins sa cotorra.

 

   

44. Es fadrins que no festegen

que ho són de coneixedors,

es diumenges se passegen

encollats de dos en dos.

 

45. Si s'estimat es fa frare,

jo monja em tancaré;

o donzella moriré

a ne's costat de ma mare.

 

46. Un dia anant a n'es pou

ses cames et vaig mirar,

les te vaig comparar

a ses camelles d'un jou.

 

47. A tu et trob tan lleuger

com ses plomes d'un mussol,

caces torts pes juliol

i cigales pes gener.

 

48. Totes ses 'rels d'una mata

me caben dins una mà,

ets tan bona per glosar

com un caragol per batre.

49. Ses al·lotes de pes Cos

no volen formatge en pa,

s'estimen més magrejar

es pardal d'un home ros.

 

50. Sa madona em diu Tomeu,

si l'amo meu es moria,

pens que en tu em casaria

tan m'agrada es boixar teu.

 

51. Es rector de Manacor

anava a boixar a Marina

i llavonces se'n venia

collons buits i fora por.

 

52. Quina lluna fa tan clara

per anar a robar albercocs,

a ne's portal de na Clara

hi canten dos endiots.

 

53. Bones sopes, sopes bones,

bones sopes, bones són,

val més jeure amb una dona

que amb tots els homes del món.

 

   

54. Es sol ja se'n va a la posta

i jo darrere es parell,

madona no hi ha remei

per aquesta filla vostra.

 

55. Na Blanca és aquesta puta

plena de purgacions,

que em va podrí es collons

i quasi, quasi sa cuca.

 

56. Un dia boixava en terra

(Li vaig fer devers Son Serra)

al mig de dos garballons

i en so truc-truc des collons

em vaig omplir es cul de terra.

 

57. Sa madona diu a s'amo

que no té parroquians,

i me'n té una caixa plena

de frares i capellans.

 

58. A Campanet varen treure

un capellà per dolent,

perquè volia aiguardent

tabac i dones per jeure.

 

59. Som s'home més venturós

de dins s'illa de Mallorca,

me vaig casar amb dona xorca

de fadrina en tengué dos.

60. Jo festejava a Caimari

una alAlota amb dos rodets,

no la vull perquè fa pets

es temps que passa es rosari.

 

61. Bon dia Joana Frau

tan matí t'has aixecada,

vols que t'espols sa rovada

amb un manat de carritx blau.

(amb sa punta des pardal).

 

62. Diuen que això és mal francès

i jo dic que és mallorquí,

sa puta que me´l da a mi

sols no sap frança on és.

 

63. Sa padrina diu que ho feu

més de quinze mil vegades,

i de sa meitat de pipades

es padrí no se'n temé.

 

64. Sa poma de na Maria

jo no li vull gens de mal,

perquè faria plorar es pardal

de mil soldats de marina.

 

65. Es vicari busqueret

va pujar damunt sa trona,

i no va veure cap dona

què dugués dol pes moixet.

 

   

66. Na Maria pixulines

té una poma amb trenta fulls,

quan li venen cluca els ulls

i no sap qui la barrina.

 

67. A sa Pobla vaig anar

a fer-hi una novena,

quan la vaig tenir d'esquena

no vaig poder enravenar.

 

68. Es capellà Nicolau

aquell de ses calces brutes,

de tan que anava de putes

ja tenia es bessó blau.

 

69. Sa cadira plegadissa

que jo te vaig regalar,

tu la te vares guanyar

d'esquena dins sa païssa.

 

70. Bona diada fa avui

per atropellar es qui pixa,

enciam de revanissa

no me'n doneu que no en vull.

 

71. Mestre Tomeu Amorós

vos qui sou un gerrer fi,

no em faríeu un basí

que n'hi puguin cagar dos.

72. Quan jo era jovenet

tenia una veu molt bona

i entre els alAlots i sa dona

m'han fet perdre es cantet.

(Ja he perdut es cantet).

73. Fadrina que no festeja

més valdria que es morís,

qui menja pa de demés

s'ha d'estranya sa corretja.

 

74. Un dia de matinet

a darrera una paret,

vaig cagar una cortera

tota de cap de gerret.

 

75. Na Pareta fa es mussol

perquè té s'home menut,

i en sa nit l'ha perdut

per ses rues des llençol.

 

76. Es molí d'en Torrepipes

està esmolat i no mol,

se mengen es pa tot sol,

perquè no tenen olives.

 

77. Sa ximbomba d'en Coixet

ja no anirà a ca na Queca,

perquè li han tomat sa beca

i li han fotut es barret.

 

78. Estimat meu dues eines

són males de manejar,

tu dues en vols barrinar

i amb una te veus en feines.

 

79. Sa pomera de dins s'hort

s'aigua li és medicina,

i es teu amor Catalina

m'ha d'arribar a dur a sa mort.

 

   

80. Es collons del pare Toni

estaven penjats a un clau,

dos moixos les se miraven

collons que no davallau.

 

81. Me cag amb so puta frare

que no jeu a ne's convent,

es nin petit que jo tenc

quan el veu li diu mon pare.

 

82. Ma mareta no em prengueu

jo seré bona alAloteta,

tocaré sa ximbombeta

tots es pics que m'ho direu.

 

83. Madò Bet s'alfabaguera

que teniu a ne´s portal,

s'ha de mester sa destral

per tallar-li sa ramera.

 

84. A Sant Llorenç llorencines

no n'he vistes tantes mai,

però tenen un treball

que se casen i són nines.

 

85. Un porcell prengué a escarada

vint cents metres de paret,

un llagost més petitet

es pedrenc li patinava.

86. I per què heu de festejar

en que s'edat ja tengueu,

tan mateix vos casareu

i mos haureu d'engegar.

 

87. Per la vila hi ha cabrés

i no són ells qui fan tala,

són els pillos de la sala

que se'n duen els doblers.

 

88. Sant Josep de sa pipeta,

mon pare la va cremar.

Adéu, pipeta meva,

que mai més podré fumar.

 

89. Una dona me va dir

si volia sopar amb ella,

si trobava es plat petit

me trauria sa ribella.

 

90.  Es gall de son Puig és mort

de romandre amb ses gallines,

i ha quedat amb so coll tort

de mirar-se ses fadrines.

 

91. Sa cadernera no canta

per dues intencions,

una que no té cantera,

s'altre que no sap cançons.

 

92. Es saber no ocupa lloc

i es saber massa embaraça,

tan se perd per saber massa

com per saber massa poc.

 

93. Un dia jo anava a missa

i duia un ramell polit,

una alAlota me'l va veure

i me va fer xit-xiri-xit.

 

94. Des forat des meu pardal

un palau i podeu fer,

un hospital i un quarter

i una església catedral.

 

95. Només te'l xuparé

fins que surti sa lleteta,

no et pegaré cap estreta,

ni gens de mal te faré.

 

96. Jo li xupava es gallet

i ella em xupava sa fava,

i des gust que li donava,

li vaig  arrabassar un poquet.

 

97. No vos caseu garrideta

amb un home tan petit,

que ha de mester cadireta

per poder pujar a ne's llit.

98. Es dia que es fil és prim

sa roba surt avenguda,

sa guerrera tenc menuda,

llengua llarga i xerrim.

 

99. Sa madona de son Porc

cuinava fava parada,

i sa primera cullerada

hi trobà un porcellí mort.

 

100. Jo passaria la mar

damunt un tronc de figuera,

solament per encontrar

un jove de Capdepera.

 

101. Una mare cria un corb

i quan és gran el perd de vista,

no hi ha cosa més trista,

que boixar amb un pardal moll.

 

102. Pare nostre vos qui estau

amb so cap dins sa pastera,

i na Coloma i en Pere

festegen dins es corral.

 

103. Bona barca, bon timó,

bon arròs, bona llimona,

si tu hi vas per sa major

jo hi aniré per sa segona.

   

104. Mestre Pere du muleta

i no es cansa de fer es coix,

vol miolar més que un moix

i no té més que llengüeta.

 

105. Ma mareta no em pegueu

jo seré bona alAloteta,

granaré sa carrereta

cada pic que m'ho digueu.

 

106. A dins un passavolant

no n'hi caben més de dos,

garrideta, jo i vós,

mos hi camparem guilant.

 

107. Amb una agulla d'acer

enfilada de fil d'or,

jo li brodaria es cor

a una d'aquest carrer.

 

108. Ses alAlotes de na Crema

no se renten amb sabó,

se renten amb s'aigua bruta

des forat des rentador.

 

109. Madona de sa Real

com tan matí t'has aixecada,

vols que t'espols sa rovada

que dusa ne's denga blau

(amb sa punta des pardal).

 

110. Es fonoll de ses voreres

sol ésser llarg i gruixat,

jo en tenc un bossí sembrat

dins Sant Joan sa meitat

i s'altre meitat dins Porreres.

111. Es fonoll que té llacor

sol créixer per un igual,

si no t'havia de fer mal,

jo et posaria es pardal

enmig de sa partió.

 

112. Una cançó ben dictada

de quatre mots ja està bé,

de cinc i de sis també

i de set ja és codolada.

 

113. Tan sa mare com sa filla

tenen es seny a cercar,

 si em donassin a triar

sense cao me quedaria.

 

114. Un caragol boca molla

ell tot sol se fa famós,

amb una nit llaurà els Olors

fent andanes i racons,

va fer net de garballons

de damunt ses fonts salades.

 

115. I en sa farina tan cara

molts se casen, quins batzols,

i noltros quedàrem tot sols

fins que l'haiguin baixada,

menjant faves i fasols

i a tothom feim bona cara.

 

116. S'altre dia no fa un mes,

quinze dies si els fa,

una dona em va pregar

més d'una hora que li fés,

què li fés i què li fés

un fregall per escurar,

què li fés i què li fés,

unes piques per rentar.

 

 

117. Per sa Colònia hi ha

un esbart de mals feiners,

fan festa els dies feiners

i es diumenges a pescar

i quan veuen un capellà

fugen com a cans llebrés.

 

118. En es replà de s'escala

vaig trobar un caputxí,

vaig agafar un tronc d'ullastre

i ell un tronc de pi,

li vaig fotre una troncada,

ell me'n pegà dues a mi.

Mal llamp amb so puta frare,

amb so frare caputxí,

després de boixar sa dona,

em donà pes cul a mi.

 

119. Un capellà com un fús,

prim com una taragina,

barrinava una fadrina

i passava molt de gust.

So agafava amb paciència,

li feia de genollat

i es temps que feia es pecat

ja feia sa penitència.

 

120. Brindem per la santa tassa

del pàmpol acoronat,

beguem fins està ben gats

i afegir-hi si espassa,

procurem no menjar massa

a fi que hi capi més suc.

I em està gat com un ruc

que no poguem dir ni pruna,

encara de'm de fer una

perquè es ventrell no s'aixuc.

 

121. Un frare la s'espolsava,

just davall un salamó

i li va caure un cremaió

es cap damunt de sa fava.

Reputes quina espolsada

fa fotre aquell tros de colló,

jo hagués pagat un velló

per veure-li sa cremada.

 

122. En sa força que m'ho fas

me romperes tres costelles,

m'endevinares pes nas

m'escaldares ses mamelles.

123. Duc tanta calentor,

vaig més fort que una geneta,

quan veig qualque famelleta

 no m'atura ni es rector.

 

124. Quan jo passava més gust

es lumbagoem va pegar,

vaig tenir un bon disgust

tota fluixa em va quedar.

 

125. Jovenet ja pots cercar

jo se lo que a tu t'encanta,

es gust que et va donar

fer-ho amb una de quaranta.

 

126. Diuen que per passar gust

no només s'ha de menjar,

hi fa més un bon boixar

que és més bo per sa salut.

 

127. Cames roges de goret

són bones per medicina,

per donar a una fadrina

perquè rebenti de llet.

 

128. Jo menjaria meló

maldament fos carabassa,

Maria vols que t'ho faça,

amb so meu esquitxador.

 

129. Tu tens sa poma de plata,

jo tenc es pardal d'acer.

Maria, vols que t'ho face

a s'ombra des cirerer?

 

130. Una beata a les fosques,

feia oració a sant Tem,

hi sa tapava es betlem

perquè no li anassin mosques.

 

131. M'han dit darrera un cantó

que ella té unes bones mames

i una cova entre ses cames

dóna gust es tocar-ho!

 

132. M'han dit darrera es cantó

que tu tens un bons bemols

i es mig un tronxo de col

que s'empina en tocar-lo.

 
Jaume Cabrer Fito