principal | finestra | hiperlinks | connexions | interferències | mapes | indeterminat | focus | espirals | caos | misteri | paisatge | semàntica | mecenatge

hiperlinks
art i poesia de la gestió del coneixement

 

 

Hiperlinks

 

 

Enllaçar idees de diferents documents. Contextualitzar arguments. Remetre a ampliar informacions. Els hiperlinks ens dibuixen itineraris tendents a l'infinit de document a document. No importa ni la distància espaial ni el temps. Si la informació està disponible qualsevol moment és bo per recuperar-la.

 

Enlazar ideas de diferentes documentos. Contextualizar argumentos. Remitir a ampliar informaciones. Los hiperlinks nos dibujan itinerarios que tienden al infinito de documento a documento. No importa ni la distancia entre el espacio ni el tiempo. Si la información está disponible cualquier momento es bueno para recuperarla.


Hiperlinks

Oli damunt tela (46 x 38 cm.)
Preu / Precio: 210 €
vendido

-----------------------------------------------------------------©2002 - bel llodra riera [@@] g mail .  c o  m ---------------------------------------------------------------- sqns