Mapa Lingüístic d'Aragó

Elaboració pròpia a partir de Os Territorios Lingüísticos en Aragón de Francho Nagore Laín [2001].
Saragossa: Publicaciones del Rolde de Estudios Aragoneses.
Lo mapa es realitza en base a l'Avantprojecte de Llei de Llengües d'Aragó

Natxo 2003