PROGRAMACIÓ

Any Guillem Cifre de Colonya

 

OBJECTIUS GENERALS

  Difondre i popularitzar la vida i l’obra de Guillem Cifre de Colonya arreu de les Illes Balears.
  • Analitzar de forma acadèmica els aspectes més representatius de la seva vessant humana, pedagògica, política i social.
  • Estudiar la biografia de Guillem Cifre de Colonya en el context històric i cultural que va viure: Pollença-Mallorca-Estat espanyol.
  • Donar a conèixer els valors democràtics, de justícia social i de progrés que foren característics de l’ideari de Guillem Cifre de Colonya.
  • Preservar la memòria històrica de Guillem Cifre de Colonya.
 

ACTIVITATS

Per aconseguir aquests
objectius, es proposen tot un
seguit d’activitats, cada una
d’elles amb objectius i àmbits
de difusió específics. Entre
d’altres coses, perquè es
pretén arribar a un públic
divers i sobrepassar l’àmbit
estrictament local de Pollença

 

INDEX

1. Itinerari vital
2. Anuari
3. Cicle de Conferències
4. Documental
5. Exposició
6. Còmic “Les aventures d’en Cerdà”
7. Pàgina Web
8. Concert de Música
9. Material Didàctic
10. Xerrades a les escoles
11. Visita a Pollença dels descendents de Guillem Cifre de Colonya
12. Altres

COMISSIÓ ORGANITZADORA

1. Itinerari vital

Descripció

Realització d’una visita als tres espais més importants dins la vida de Guillem Cifre de Colonya:

 1. La Casa pairal dels Cifre de Colonya al carrer Mallorca. Actualment convent de les germanes dels SS CC.
 2. El Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya
 3. La Possessió de Colonya
  1. Cases velles
  2. Cases noves –que va fer construir el propi Guillem Cifre-

En cada d’un d’aquests espais, es tractaran aspectes biogràfics relacionats amb la cultura material que ha sobreviscut. Això inclou una aproximació a la vida familiar i quotidiana, a l’arquitectura i l’art, aspectes pedagògics, context històric...

Realització

Àrea de Cultura (Margalida Cànaves i Pere Salas)

Objectius

 1. Donar a conèixer els trets essencials de la vida i l’obra de Guillem Cifre en relació als espais arquitectònics més característics de la seva actuació.
 2. Analitzar de forma general el context històric de la pagesia i les cases senyorials de la ruralia mallorquina

Destinataris

Majors de 16 anys de caràcter general

2. Anuari

Descripció

L’Anuari es una publicació anual editada per l’Ajuntament de Pollença dedicada exclusivament a temes relacionats amb Pollença.
El tema monogràfic proposat per a l’any 2008 és l’anàlisi i estudi dels mestres i col·laboradors de Guillem Cifre de Colonya, un dels aspectes més desconeguts de la seva obra.

Títol i Sumari (provisional)

ANUARI 2008

Els protagonistes de l’obra de colonya Col·laboradors i continuadors del llegat de Guillem Cifre

“Els mestres de Guillem Cifre”, Miquel Marín Gelabert

“Joan Albis Bennàssar”, Maria Rosa Albis

“Clara Hammerl”, Maria Rosa Albis i Eva Cerdà Cladera

“Rafel Cortès i la continuïtat de la Caixa d’Estalvis de Colonya”, Llorenç Cortès Bertràn

“La família Comas i la continuació del llegat pedagògic de Guillem Cifre”, Francesca Comas Rubí

“Guillem Bestard”, Maria Cerdà

 “Menestrals, pagesos, comerciants i senyors al costat de Colonya”, Pere Salas Vives

Objectius

 1. Analitzar acadèmicament els diferents referents personals i col·laboradors que feren possible les obres que engegà Guillem Cifre de Colonya.
 2. Donar a conèixer l’univers de persones que feren possible les diverses institucions que engegà Guillem Cifre

Destinataris

Adult

3. Cicle de Conferències

Descripció

Es tracta de que diversos especialistes analitzin les diverses temàtiques que varen marcar i/o expliquen l’obra de Guillem Cifre de Colonya.
De forma més concreta, existeix la pretensió d’apropar el personatge de forma acadèmica a un públic general. Per això en principi estan programades 8 conferències en dos cicles –maig i octubre-, sobre aspectes biogràfics, pedagògics, polítics, econòmics o familiars de Guillem Cifre de Colonya.

Conferències i conferenciants

1) 9-5-2008. Convent de les Germanes dels Sagrats Cors de Pollença.
Pere Montaner Alonso
“Els Cifre de Colonya en el context de la noblesa mallorquina”


2) 16-5-2008. Convent de les Germanes dels Sagrats Cors de Pollença.
Antoni J. Colom Cañellas
“La Institució d’Ensenyament de Pollença”


3) 23-5-2008. Convent de les Germanes dels Sagrats Cors de Pollença.
Bernat Sureda García
“La Institución Libre de Enseñanza i l’educació a  Mallorca”


4) 30-5-2008. Convent de les Germanes dels Sagrats Cors de Pollença.
Joan G. Aguiló Sabater i Martí X. Bennàssar Torrandell
“Activitat física i institucionisme. El cas del Tiquet”

7-6-2008 Visita guiada a càrrec de Margalida Cànaves i Pere Salas
Itinerari vital de Guillem Cifre de Colonya

5) 10-10-2008. Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya.
Pere Fullana Puigserver
“L’Església i el laïcisme”


6) 17-10-2008. Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya.
Miquel A. Marín Gelabert
“Krausisme i cultura a Mallorca”. (Cancel·lada
).


7) 24-10-2008. Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya.
Francesc Sanllorente Barragán
“La maçoneria i l’institucionisme”


8) 31-10-2008. Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya.
Martí X. March Cerdà
“Guillem Cifre de Colonya i la seva pervivència”

Coordinació

Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Pollença

Objectius

Analitzar i difondre la figura i l’obra de Guillem Cifre de Colonya de forma acadèmica

Destinataris

Adults

4. Documental

Justificació

Després de la publicació des dels anys 1970 fins el dia d’avui de nombrosos articles i monografies especialitzades sobre la vida i l’obra de Guillem Cifre de Colonya, es pot dir que en els ambients acadèmics de Mallorca la seva biografia comença a ser coneguda- 
A pesar de tot això, Guillem Cifre de Colonya és desconegut per la majoria de la població de Mallorca; i especialment per la resta de les Illes Balears.  Per això, cal una tasca de difusió que vagi més enllà del que s’ha fet fins a hores d’ara.
Un a d’aquestes, podria ser apropar-se a la seva figura i obra amb el llenguatge inherent a un documental audiovisual, que podrà ser projectat en públic o emès per televisió. De bon segur, que d’aquesta forma s’arribarà a un públic nou i més ampli.

Descripció

Es tracta d’un documental essencialment biogràfic de Guillem Cifre de Colonya abans Coll. De totes formes, se centrarà en el seu ideari filosòfic i polític, el qual el va impulsar a crear la Institució d’Ensenyament de Pollença o la Caixa d’Estalvis, entre d’altres entitats, a més de participar activament en la política local.  
Tot plegat, no es pot deslligar del peculiar context històric de la Restauració espanyola, i del recolzament i controvèrsia que suscità en la societat de l’època. Per últim, es vol fer present la pervivència de la seva obra i ideari fins a l’actualitat, a més de les repercussions en l’àmbit illenc que va tenir.

Realització

            Equip4/Documentals

Objectius

 1. Popularitzar la biografia de Guillem Cifre de Colonya
 2. Preservar la memòria de Guillem Cifre de Colonya i de la seva obra, recuperant audiovisulament els seus vestigis materials que encara resten.
 3. Ressaltar els valors humans, democràtics, pedagògics i de justícia social que caracteritzà la labor de Guillem Cifre de Colonya.

Destinataris

General. Especialment majors de 14 anys

5. Exposició

Descripció

Mostra de caràcter didàctic i documental que reflexi els principals trets biogràfics de Guillem Cifre, ja sigui per al públic en general, però sobretot per a la població escolar.
El material exposat aniria des de material fotogràfic de Guillem Cifre i el seu context Històric, a documents originals. Però sobretot, plafons informatius –inclosos els audiovisuals, de fort contingut didàctic.
Tot i que s’inauguraria al Museu de Pollença o a un altre indret de la localitat, seria preferible que gaudís d’un caràcter itinerant, encara que restringit als referits plafons informatius.

Realització

Museu de Pollença (Margalida Cànaves)

Objectius

 1. Donar a conèixer els trets més essencials de la biografia i l’obra de Guillem Cifre
 2. Divulgar la filosofia que va impulsar l’actuació de Guillem Cifre de Colonya
 3. Conèixer el context històric en el qual es va desenvolupar la vida i obra de Guillem Cifre

Destinataris

De caràcter general i població escolar

6. Còmic “Les aventures d’en Cerdà”

Descripció

Dedicar un número de la col·lecció de còmic dedicat a la Història de Pollença, titulada “Les aventures d’en Cerdà” a Guillem Cifre i la seva època.

Realització i edició

Francesc  i Ramon Provençal (Dibuixos). Pere Salas (Guió). El Gall Editor

Objectius

Divulgar de forma entretinguda els valors que caracteritzà la vida i l’obra de Guillem Cifre

Destinataris

Població entre 6 i 14 anys

7. Pàgina Web

Descripció
Es tracta d’establir un punt d’encontre entre la comissió organitzadora i els organitzadors de cada un dels actes i activitats, mitjançant la xarxa d’internet. D’aquesta forma es podran establir canals d’informació en ambdues direccions.

Realització

Àrea de Cultura Ajuntament de Pollença (Joan A. Alemany)

 8. Concert de Música

Descripció
Concert preparat expressament per a la ocasió, amb la intenció de recuperar temes i peces musicals relacionats amb la Institució d’ensenyament de Pollença o la seva època.

Realització

Banda Municipal de Pollença

9. Material Didàctic

Descripció

La tasca de difusió també ha d’arribar a la població escolar, i una forma de fer-ho es mitjançant l’edició de material didàctic divers, ja sigui en format imprès o audiovisual.

10. Xerrades a les escoles

11. Visita a Pollença dels descendents de Guillem Cifre de Colonya

12. Altres

[...]

COMISSIÓ ORGANITZADORA

Tot i que l’organització de l’Any Guillem Cifre de Colonya, és una iniciativa de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Pollença, per a la consecució d’aquest programa, esta previst comptar amb una comissió organitzadora, que estaria formada pels representants dels diversos partits polítics i les institucions Col·laboradores que seguidament es detallen

Institucions col·laboradores

 1. Govern de les Illes Balear
 2. Consell de Mallorca
 3. Universitat de les Illes Balears
 4. Colonya Caixa Pollença
 5. Institut d’Estudis Balears

 

Logo Any Guillem Cifre de Colonya