C p Gabriel Vallseca

C.P. GABRIEL VALLSECA
LLIBRES TEXT 2007-08

 

1 r

 

PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA
                1r NIVELL

ÀREA

LLIBRES

 

  LLENGUA
  CATALANA

 

* APRENC A ESCRIURE 1.......................Ed. Cruïlla
   (Projecte 3.16)
* APRENC A LLEGIR 1............................Ed. Cruïlla
   (Projecte 3.16)

   CASTELLÀ

    ESCONDITES 1 Projecte Planeta Aigua.........Ed Baula

 

  MATEMÀTIQUES

 

* MATEMÀTIQUES 1.......................Ed. Vicens-Vives
   (El món dels colors). Illes Balears
* ACTIVITATS 1, 2 I 3....................Ed .Vicens-Vives

  CAL·LIGRAFIA

 

  1. Bona lletra. Escriptura cursiva............Ed Salvatella

nº 1 al 6

 

 CONEIXEMENT DEL
  MEDI

 

    *CONEIXEMENT DEL MEDI 1r........................Ed Crüilla
      (Projecte 3.16)

 

 LLENGUA
ANGLESA

 

  *BUGS 1....................................................Ed McMillan
  Ú ACTIVITY BOOK: BUSY BOOK 1...................Ed McMillan

 

EDUCACIÓ MUSICAL

 

  *ÉS MÚSICA 1, ILLES BALEARS...................Ed Santillana
 

 

RELIGIÓ

 

  *RELIGIÓ 1, ILLES BALEARS.........................Ed Anaya

 

 

2n

 

PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA
                2n NIVELL


ÀREA

LLIBRES

 

  LLENGUA
  CATALANA

 

* APRENC A ESCRIURE 2................................Ed Cruïlla
   (Projecte 3.16)
* APRENC A LLEGIR 2....................................Ed Cruïlla
   (Projecte 3.16)

  CASTELLÀ

 
Ú ESCONDITES 2 Projecte Planeta Aigua...........Ed Baula

 

  MATEMÀTIQUES

 

* MATEMÀTIQUES 2, ILLES BALEARS.........Ed Vicens Vives
* ACTIVITATS 1, 2 I 3..............................Ed Vicens Vives

 

  CAL·LIGRAFIA

 

Ú BONA LLETRA. Escriptura Cursiva.............Ed Salvatella
   nº 7 al 12

 

 LLENGUA
ANGLESA

 

*BUGS 2.................................................Ed McMillan Elt
ÚACTIVITY BOOK: BUSY BOOK 2................Ed McMillan Elt

 

EDUCACIÓ MUSICAL

 

*ÉS MÚSICA 2- ILLES BALEARS..................Ed Santillana

 

RELIGIÓ

*RELIGIÓ 2- ILLES BALEARS.........................Ed Anaya

 

3 r

 

SEGON CICLE DE PRIMÀRIA
                1r NIVELLÀREA

LLIBRES

 

  LENGUA
  CASTELLANA

 

*LENGUA CASTELLANA.-Deja Huella 3............Ed Anaya

 

  LLENGUA
  CATALANA

 

*LLENGUA CATALANA- Deixa Marca 3.............Ed Anaya

 

  MATEMÀTIQUES

 

* MATEMÀTIQUES 3...........................Ed. Vicens-Vives

 

 CONEIXEMENT DEL
  MEDI

 

* CONEIXEMENT DEL MEDI 3...............Ed. Vicens-Vives

 

 LLENGUA
ANGLESA

 

* BUGS 3..........................................Ed. Mc Millan Elt
Ú PUPIL’S BOOK I ACTIVITY BOOK........Ed  McMillan Elt

 

EDUCACIÓ MUSICAL

 

* ÉS MÚSICA 2- Illes Balears..................Ed. Santillana

 

RELIGIÓ

 

* RELIGIÓ- Deixa Marca 3...........................Ed. Anaya

 
PLÀSTICA

 

* PLÀSTICA. Deixa Marca 3.........................Ed. Anaya


 

 

4 t

 

SEGON CICLE DE PRIMÀRIA
                2n NIVELL

ÀREA

LLIBRES

 

  LLENGUA
  CASTELLANA

 

*LENGUA CASTELLANA.-Deja Huella 4............Ed Anaya

 

  LLENGUA
  CATALANA

 

*LLENGUA CATALANA- Deixa Marca 4.............Ed Anaya

ÚQUADERN Nº 1 D’ORTOGRAFIA
  AUTOCORRECTIUS...............Grup Promotor Santillana

 

  MATEMÀTIQUES

 

* MATEMÀTIQUES 4...........................Ed. Vicens-Vives
* PROBLEMES DE MATEMÀTIQUES Nº5.....Ed. Santillana
* NOMBRES I OPERACIONS Nº9 i 11.........Ed. Santillana

 

 CONEIXEMENT DEL
  MEDI

 

* CONEIXEMENT DEL MEDI 4...............Ed. Vicens-Vives

 

 LLENGUA
ANGLESA

 

* BUGS 4..........................................Ed. Mc Millan Elt
Ú PUPIL’S BOOK I ACTIVITY BOOK........Ed McMillan Elt

 

EDUCACIÓ MUSICAL

 

* ÉS MÚSICA 3- Illes Balears..................Ed. Santillana

 

RELIGIÓ

 

* RELIGIÓ- Deixa Marca 4...........................Ed. Anaya


 

 

 

TERCER CICLE DE PRIMÀRIA
                1r NIVELL

ÀREA

LLIBRES

 

  LLENGUA
  CASTELLANA

 

*LENGUA CASTELLANA.-Deja Huella 5............Ed Anaya
ÚPASO A PASO ORTOGRAFÍA.........................Ed Anaya
  Andrea Pastor, Fco Ruíz, Dionisio Escobar, Esther
  Mayoral   nº 1,2,3 i 4

 

  LLENGUA
  CATALANA

 

*LLENGUA CATALANA- Deixa Marca 5.............Ed Anaya
ÚQUADERNS D’ORTOGRAFIA Nº 3,4 I 5..Ed grup Promotor
ÚQUADERNS DE LLENGUA 5 nº 2 i 14.............Ed Edebé

 

  MATEMÀTIQUES

 

* MATEMÀTIQUES 5............................Ed. Vicens-Vives

 

 CONEIXEMENT DEL
  MEDI

 

* CONEIXEMENT DEL MEDI 5.............Ed. Santillana
Un pas més

 

 LLENGUA
ANGLESA

 

* BUGS 5..........................................Ed. Mc Millan Elt
Ú PUPIL’S BOOK I ACTIVITY BOOK........ Ed McMillan Elt

 

EDUCACIÓ MUSICAL

 

* ÉS MÚSICA 3- Illes Balears..................Ed. Santillana

 

RELIGIÓ

 

* RELIGIÓ- Deixa Marca 5...........................Ed. Anaya

 

CÀLCUL

 

Ú NOMBRES I OPERACIONS, Santillana quaderns, Grup
   Promotor nº 4,7,8 i 10

 
PLÀSTICA

 

* PLÀSTICA 5.......................................Ed. Santillana


 

 

6è r

 

TERCER CICLE DE PRIMÀRIA
                2N NIVELL

ÀREA

LLIBRES

 

  LLENGUA
  CASTELLANA

 

*LENGUA CASTELLANA.-Deja Huella 6............Ed Anaya
 

 

  LLENGUA
  CATALANA

 

*LLENGUA CATALANA- Deixa Marca 6.............Ed Anaya

 

  MATEMÀTIQUES

 

* MATEMÀTIQUES 6............................Ed. Vicens-Vives

 

 CONEIXEMENT DEL
  MEDI

 

* CONEIXEMENT DEL MEDI 6............Ed. Santillana
Un pas més

 

 LLENGUA
ANGLESA

 

* BUGS 6..........................................Ed. Mc Millan Elt
Ú PUPIL’S BOOK I ACTIVITY BOOK........ Ed McMillan Elt

 

EDUCACIÓ MUSICAL

 

* ÉS MÚSICA 4-  Illes Balears..................Ed. Santillana

 

RELIGIÓ

 

* RELIGIÓ- Deixa Marca 6...........................Ed. Anaya

 
PLÀSTICA

 

* PLÀSTICA 6.......................................Ed. Santillana