Atenció a la diversitat
Per desenvolupar els processos d'aprenentatge cal tenir present...

  • Nivell maduratiu de cadascú
  • Llengua familiar
  • Necessitats educatives específiques
  • Interessos dels nins i nines

Per la qual es disposa de...
  • Grups de reforç lingüístic
  • Grups de reforç d'àrees instrumentals
  • Equip Psicopedagògic: Especialistes en Pedagogia Terapèutica , Logopeda, Atenció a la Diversitat, Ajudant Tècnica Educativa, Psicòloga, i Professora tècnica de serveis a la Comunitat