Educació en valors

 PLURALISME I DEMOCRÀCIA - Entesos com a la voluntad de la majoria, amb una actitud oberta al diàleg i la tolerància, per tal d'arribar a un consens amb la minoria.
 • Foment de la participació de les famílies.
 • Foment de la participació dels alumnes.
 • Relació amb organismes i institucions de l'entorn.
  RESPECTE - A tot tipus d'ideologia política, moral i religiosa, sempre que sigui democràtica i no impliqui un menyspreu.
 • A un mateix.
 • Als altres.
 • A l'entorn.

Desenvolupament dels temes transversals: Campanyes d'educació ambiental, de consum responsable, de solidaritat, d'educació vial, per a una alimentació saludable, recollida selectiva de residus,...

 COEDUCACIÓ - Formació integral de la persona, sense fer cap tipus de discriminació per raó de sexe, superant els prejudicis i altres condicionaments socials.
 • Tasques compartides.
 • Activitats no diferenciades.
 • Llenguatge no sexiste.
 SOLIDARITAT - Actitud de compartir i sentir-se units en idees, sentiments, problemes i responsabilitats d'altres persones o grups i actuar en conseqüència.
 • Agermanament amb Cusmapa.
 • Campanyes de comerç just.
 • Campanyes de recollida de roba, joguines, doblers,.... per a diferents ONGs.