PROPOSTA DEL FONS DE LLIBRES PER AL CURS 2011/2012

OBJECTIUS

• Mantenir un fons de llibres de text administrat pel Consell Escolar en règim de préstec als alumnes.
• Incentivar el bon ús dels llibres de text com a material curricular i el seu millor aprofitament.
• Fomentar l'ús solidari i cooperatiu dels llibres.
• Procurar un estalvi econòmic en l'adquisició de llibres a les famílies del nostre centre.
• Fomentar l'educació en valors de caràcter solidari, social i ecoambiental

ORGAN REGULADOR

1. Comissió de seguiment depenent del Consell Escolar

 

COM ES MANTENDRÀ

1. Amb una aportació per part dels pares (quota única anual)
2. Amb una aportació per part de la Conselleria d'Educació i Cultura.
3. Amb una aportació i/o subvencions rebudes d'altres entitats, per la compra anual de llibres de text nous (o material substitutori). (APIMA, Ajuntament...)

 

CONDICIONS DE FUNCIONAMENT

Poden participar-hi, de manera voluntària, totes les famílies que tenen fills a l'escola als cursos de 1er a 6è d’E.P. durant el curs.
A començament de curs, el centre cedirà els llibres de text a l'alumnat que participi en el fons.
S'establiran una sèrie de normes d'utilització (folrar, subratllar a llapis per indicació del mestre/a...) que els alumnes hauran de respectar.
Els llibres adquirits quedaran en dipòsit a l'escola a final de curs. En cas d'haver de realitzar activitats de recuperació durant l'estiu es podrà perllongar el préstec fins al mes de setembre.
Si un alumne es dóna de baixa al Centre haurà de deixar els llibres, i se li retornarà una part proporcional de la quota.
Si un alumne es matricula una vegada iniciat el curs adquirirà el dret de poder participar del fons de llibres de text en les mateixes condicions, i haurà de pagar una part proporcional de la quota.
Si un llibre es perd o es fa malbé les famílies hauran de restituir-lo, en cas contrari es perdrà el dret de participar al fons de llibres
Per a l'adquisició de llibres nous es farà una aportació familiar de:

1 fill/a......
30€
2 fills/es...
50 €
3 fills/es...
70€
(El pagament de la quota significa l'acceptació de totes i cada una de les condicions de funcionament del sistema de fons de llibres.)

Per a l'aplicació d'aquestes quotes només es compatibilitzaran els fills que cursen els nivells afectats per la creació del fons, (prim├ária).
Els alumnes que hagin de repetir pagaran la quota completa.
L'APIMA, depenent de les seves condicions econòmiques, podrà fer aportacions per a col·laborar amb el finançament del fons de llibres.
Es procurarà deixar un romanent de doblers en previsió de les possibles noves matrícules o per el fons de llibres del pròxim curs. A proposta de la comissió i amb l’aprovació del Consell Escolar es podria utilitzar per a la compra de diccionaris, atles o llibres per a la biblioteca d’aula.
Enguany com a novetat el llibre de religió i el d'alternativa, sí entraran en el fons de llibres.

Aquesta proposta només serà possible si es acceptada com a mínim per un 10% de pares i mares del centre, segons regula l'Ordre.
Aquesta proposta serà revisada anualment per la comissió i aprovada pel Consell Escolar.

Tornar