C.P. “ES PUIG” – LLOSETA                                    PROGRAMACIÓ

                                                                           AULA

                                                           CURS : 2001-2002 I 2002-2003

TEMA: GARRIGA                                                      TEMPORALITZACIÓ

 

OBJECTIUS DIDÀCTICS

-Adecentar l’entorn del centre escolar per a l’estudi i observació d’un medi concret: la garriga

-Possibilitar petites investigacions i experiències amb els alumnes per desenvolupar procediments d’estudi i observació de la realitat.

-Adequar el terreny entre el poliesportiu i l’edifici de l’escola :

         .Augmentar el nivell de terra per evitar erosió

         .Mesclar la terra amb compost

- Execallar i donar forma als arbusts

- Repoblar amb plantes de garriga

-Mantenir el reg durant l’estiu

CONTINGUTS

CONCEPTES

-La diversitat del paisatge.

 

-Elements que configuren el paisatge de la garriga: erosió, clima, espècies i comunitats vegetals...

 

-Netejar

 

-Entrecavar

 

-Execallar

 

-Repoblar

 

-Regar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTS

-Lectura , comparació i interpretació dels elements que configuren la garriga.

-Recollida de dades; consulta de materials impresos, gràfics i sonors; elaboració de gràfics.

-Participació en tasques que fomentin el respecte i la millora del paisatge de l’entorn immediat.

-Neteja el terreny de les plantes i herbes que no formen part de la garriga, que són invasores

-Col·locació de pedres per poder augmentar el nivell de terra i evitar l’erosió

-Aportació de terra del mateix tipus amb compost TIRME al 20%

-Tallar les branques per tal de donar forma als arbusts

-Montar unes estructures de 3 peus per enfiladisses

-Sembrar durant la primera quinzena de març i estructurar la garriga amb les 38 espècies del llistat

-Preveure un manteniment de reg durant l’estiu

ACTITUDS

 

-Crear una ètica de conservació i estimació envers la natura

-Valorar i respectar les plantes de la garriga

-Valorar la feina de la gent que treballa al camp

-Valorar la pluja i el sol des d’un altre punt de vista, de la seva importància per a les plantes

-Fomentar actituds de pertinença i d’identificació amb el territori.

-Valoració de l’aigua com un recurs escàs i limitat.

- Interés per observar, identificar i coneixer els elements més importants de la garrriga.

- Valoració de les diferents actuacions humanes sobre el paisatge natural, positives i negatives.

 

 

 

 

TEMES TRANSVERSALS

-Educació ambiental

 

 

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Avaluarem el compliment de les tasques que ens havíem marcat

Avaluarem el compliment dels objectius assenyalats

 

 

 

 

ACTIVITATS

Petits grups: Treballar la garriga

Gran grup: A classe es treballaran els objectius proposats per la garriga

INICIALS

-Netejar

-Entrecavar

-Execallar

-Repoblar

-Regar

 

 

PROGRÉS

-Col·locació d’algunes pedres i així crear petits espais amb la finalitat d’augmentar el nivell de terra i evitar l’erosió

 -Anar sembrant quan sigui el temps

 -Manteniment:

  Netejar, entrecavar, execallar, repoblar, regar

-Identificar les plantes i els elements que configuren la nostra garriga

-Emplenar fitxes de recollida de dades i elaboració de gràfics

-Fer feina a la garriga per tal de comprovar amb el seu propi esforç físic la duresa de la feina de la gent que treballa al camp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFORÇ

-Totes aquelles tasques que ara no podem preveure i que aniran sortint

 

AMPLIACIÓ

-Mantenir “un estoc” dins cossiols o vivers de plantes autòctones

 

 

ESPAIS, MATERIALS I RECURSOS

-La garriga està situada a un espai tancat entre l’edifici escolar i el poliesportiu

-Eines: xapetes, pales...

-Tubs de reg

-Llavors, plantes...

-Cartells

-Adobs

 

 

 

ORGANITZACIÓ

 

-Aprofitar una sessió setmanal per coordinar amb els professors que s’han posat al capdavant de l’experiència.

-Aprofitar la bona disposició de l’APIMA

-Aprofitar la col·laboració i disposició del Jardí Botànic de Sóller