Al C.P. es Puig de Lloseta durant el curs 2001/2002 hem posat en marxa el projecte que presentarem l´any passat i que ens va ser concedit. Es tracta d´un projecte molt ambiciós i que pretenem dur a terme al llarg d´un parell d´anys. Consideram que el podem organitzar de la manera que ho hem començat, és a dir per etapes i per petits grups o comissions que s´encarreguen de les diferents tasques.

 

   Enguany hem posat en marxa l´hortet i tot i que al principi no sabíem ben bé el que volíem, amb la participació d´alguns membres del centre al curset d´horts ecològics, organitzat pel C.E.P., vàrem organitzar a finals de novembre el muntatge i la primera sembra del nostre petit hort. Ha passat un trimestre i les plantes han estat molt agraïdes, els nins s´han engrescat molt i els mestres contemplen l´hort com una eina de treball que ens convida a apropar-nos a la natura.

 Així mateix estam fent un petit llac o bassa amb la intenció de millorar l´entorn i aconseguir la seva integració d´aquest medi en la natura.

Al mateix temps s´ha fet una feina de concienciació de respecte i valoració del medi ambient natural.

També ens interesaría aprofundir alguns coneixements i tal vegada fer algun curset sobre dos aspectes:

-Diferents tècniques i aprenentatge dels cultius

-Aplicacions didàctiques de l’hortº                      

 

   Seria molt llarg explicar tot el que hem fet, ha estat una feina interessant i molt agraïda, però del tot ineficaç si no té una continuïtat i una ampliació.

 

 Pensam que el proper curs hauríem de consolidar aquest projecte en els següents aspectes: -Organitzar els horaris de curs tenint en compte aquest projecte i que tots els cursos puguin programar les tasques de sembra, manteniment i recollida de les plantes a cada trimestre. –--Consolidar l´ús de l´hort com una eina de feina i les seves aplicacions pedagògiques. –-

 

 

AMPLIACIÓ:

-També ens agradaria muntar un tancadet amb un parell de gallines per elaborar compost i que alhora permetin als més petits conéixer –les com a una de les aus de corral més importants.

- Ampliar l’hort amb l’ajut de l’Ajuntament cap a la zona de les rocalles que hi ha a la banda alta, amb lo qual,  l’hort  quedaria amb una extenció el doble de la que hi ha actualment

 – I finalment voldríem dur a terme amb l´ajut inestimable de l´APIMA el tancament d´un raconet proper a l´hort com una caseta per guardar les eines o fer-hi determinades tasques.

            .

 

            Tot això és del tot impossible si no comptam amb la unió d´esforços: Claustre, APIMA, Ajuntament, Conselleria d´Educació i Cultura, ... és per això que sol.licitam la continuitat d´aquest projecte i així poc a poc, any rera any aconseguirem entre tots crear un espai verd i obert en l´entorn del nostre centre.

 La nostra ideologia ens duu per aquest camí. No podem rebutjar el ciment i les construccions ja que són del tot necessaris, però sí que podem conscienciar els nostres alumnes en el respecte i la valoració de la natura i això només ho podrem aconseguir si ho feim d´una manera didàctica-vivencial.

 

ETAPES EDUCATIVES EN QUÈ S’HA DE DESENVOLUPAR EL PROJECTE

 

El projecte a desenvolupar inclou a tots els 260 alumnes de primària del centre. També inclou la col·laboració en moments puntuals dels 120 alumnes d’infantil.

 

PROGRAMACIÓ D'OBJECTIUS , CONTINGUTS EDUCATIUS, TEMES TRANVERSALS, CRITERIS D'AVALUACIÓ, ACTIVITATS I ESPAIS

 

C.P. “ES PUIG” – LLOSETA                                    PROGRAMACIÓ

                                                

TEMA:    AMPLIACIÓ HORT ESCOLAR                                                  TEMPORALITZACIÓ: CURS 2002/03

 

OBJECTIUS DIDÀCTICS

-         Fer de l’aprenentatge un procés actiu i participatiu

-         Crear una ètica de conservació i estimació envers la natura

-         Educar per el consum

-         Valorar les plantes i els animals en la seva dimensió d’essers vius

-         Posar en marxa l’ampliació de l’hort

-         Conèixer l’importància de reciclar els residus orgànics

-         Fer participar a altres membres de la comunitat educativa (Ajuntament, AMPA,..)

-         Conèixer i diferenciar les plantes de l’hort

-         Aprofundir  en el coneixement de les aus de corral

-         Aprofundir  en el coneixement de l’horticultura ecològica

-         Potenciar el coneixement d’una terminologia en llengua catalana

-         Elaborar un dossier amb fitxes de treball i informació sobre l’hort ecològic i els distints animals que conformen el corral.

 

CONTINGUTS

CONCEPTES

1.Respecte pel medi ambient

 

2.Hort Ecològic

 

3.El compostatge

 

4.Els animals de corral

 

5.Producció: Utilització dels productes de l’hort i dels animals de corral

 

6.alimentació i cura de les gallines i altres animals vinculats a l’hort

 

7Organitzar la recollida i utilització adequada dels productes de l’hort.

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTS

Dur terra bona i escampar-la per la zona de l’hort

 

 Manteniment de les quatre parades

 

Resembrar entre les bigades plantes aromàtiques i flors

 

 Preparar  la zona nova per a la creació de noves parades noves parades

 

Construcció  del galliner. Se faran tres parts diferenciades una per gallines autòctones mallorquines, una altra part per les menorquines i  per eivissenques.

 

Construcció de la caseta per eines i activitats de reproducció de les plantes.

ACTITUDS

Crear una ètica de conservació i estimació envers la natura

 

Valorar i respectar les plantes i els animals

 

Aprofitar els residus orgànics que ells generen per fer compost

 

Valorar la complexitat de la formació dels éssers vius

 

Valorar la feina de la gent que treballa al camp

 

Valorar la pluja i el sol.. envers els éssers vius

 

Mantenir una actitud oberta  envers el procés de reproducció de plantes i animals.

 

 

 

TEMES TRANSVERSALS

Educació ambiental

Educació del consumidor

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Avaluarem el compliment de les tasques que ens haviem marcat

Avaluarem el compliment dels objectius assenaylats

 

 

 

ACTIVITATS

INICIALS

Mantenir les parades i anar sembrant quan sigui temps.

Preparar la terra de la zona ampliada per sembrar

Preparar la zona de l’alzina que té uns 50m quadrats per fer el galliner

 

PROGRÉS

Construcció del corral

Construcció de la caseta

Cura i neteja dels animals

Mantenir les parades i anar sembrant quan sigui el temps

Aprofitar els aliments sobrants del menjador per l’alimentació dels nostres animals i per fer compost

REFORÇ

Totes aquelles tasques que ara no podem preveure però que aniran sorgint

 

AMPLIACIÓ

Utilització dels adobs orgànics del corral i composteres

 

 

 

 

 

ESPAIS, MATERIALS I RECURSOS

Els espais junt a l’actual hort.

Material i eines de l’hort.

Material de construcció i reixa metàlica.

Llavors i plantes

Animals pel corral

 

ORGANITZACIÓ

Aprofitar una sessió setmanal per poder coordinar els professors que s’han posat l capdavant de l’experiència.

Aprofitar la bona disposició del conserge, de l’APA i de l’Ajuntament.

Establir horaris de grups per treballar a l’hort.

 

 

PREVISIÓ DEL DESENVOLUPAMENT

1 METODOLOGIA

A partir dels coneixements previs dels alumnes anirem introduint els objectius i ampliant els coneixements, sempre adaptats a l’entorn i espai que envolta l’escola.

S’integraran els diferents continguts d’aquest projecte amb els temes transversals esmentats i els temes de coneixement del medi relacionats amb plantes i /o clima de les Balears.

2 PREVISIÓ D'ACTIVITATS , TEMPORALITZACIÓ .

Temporalització: Durant els mesos de Setembre i Octubre del 2.002, preparació del terreny i organització de tasques.

De Novembre a Juny realització de les tasques.

Juliol i Agost , manteniment mitjançant reg automatitzat de les plantes que ho necessitin ( arbres, plantes aromàtiques, ...).

 

PREVISIÓ DE L’AVALUACIÓ:

Per a l’avaluació d’aquest projecte es faran reunions trimestrals dels mestres que hi participin i s’avaluarà el seu funcionament així com la seva organització. Si cal es replantejaran aquells aspectes que sigui necessari millorar. I a final de curs s’avaluarà com ha repercutit aquest projecte dins l’àmbit escolar.

 

Aquest projecte d’hort ecològic i corral juntament amb el projecte de recuperació de la garriga del pati es viu des de l’escola com una eina bàsica per treballar l’educació de les persones en la responsabilitat envers l’entorn i com un estímul per actuar com a persones que valoren la natura com un bé comú de tota una comunitat que s’ha de protegir i s’ha de fomentar el seu ús respectuós.

 

L’hort ens permet treballar molts continguts transversals que afecten a diferents àmbits:

-Àmbit de salut i benestar: inclou la necessitat de considerar l’alimentació sana, rica en verdures que s’han sembrat i crescut  sense afegir  aditius químics, els quals perjudiquen tant a les persones com a la terra.

-Àmbit de relació amb l’entorn: tenir cura de les plantes de l’hort seguir el seu creixement ajuda a valorar les plantes i els espais naturals que ens envolten com a llocs on l’actuació responsable de cada individu farà possible la conservació de tot l’entorn. Es a dir si actues d’una manera responsable a l’hort també actuaràs d’una forma responsable a la resta de l’entorn natural.