C.P. “ES PUIG” – LLOSETA                                    PROGRAMACIÓ

                                                                           AULA

                                                           CURS 2001-2002

TEMA: MENJADOR ESCOLAR                                                     TEMPORALITZACIÓ: De setembre a juny, de 12.30 h a 15 h, de dilluns a divendres.

 

OBJECTIUS DIDÀCTICS

 

- Nutrició

                 - alimentació: Cobrir els requeriments nutricionals       

                 - oferir una dieta adaptada a les necessitats individuals

                 - Oferir productes i plats del nostre entorn

- Educatius

                  - Desenvolupar actituds de valoració de l’acte de menjar com a element   de salut

                  - Fomentar hàbits correctes a la taula

                  - Assolir hàbits d’higiene

                  - Incorporar hàbits de convivència

                  - Desenvolupar actituds i hàbits de participació

                  - Considerar el menjador com  a un espai d’aprenentatge

- Clima al menjador

                                  - Disfrutar d’un entorn agradable i útil

                                  - Aconseguir que l’acte de menjar sigui un moment agradable

                                  - Valorar el moment del menjador com a espai de comunicació

 

 

CONTINGUTS

CONCEPTES

Nutrició i alimentació:

-Roda dels aliments

-Dieta equilibrada

-Productes i plats tradicionals

 

 

 

 

 

Educatius:

-El menjar i la salut

-Hàbits d’higiene personal, de l’entorn, de convivencia i participació

-El  menjador com un espai d’aprenentatge

-Interrelacionar activitats del menjador amb altres activitas escolars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTS

Nutrició I alimentació:

-Planificar els menús

-Oferir una dieta equilibrada

-Dietes alternatives

-Adaptar els menús en funció de les estacions, de les festes populars

-Oferir aliments d’altres països

Educatius:

-Col·laborar en les tasques d’organització del  menjador

-Elaborar normes de menjador que fomentin la creació d’hàbits

-

 

ACTITUDS

Nutrició I alimentació:

-valorar positivament la necessitat de menjar aliments variats

-Provar plats nous

 

 

 

 

 

Educatius:

-Valorar l’acte de menjar com a element de salut

-Respectar els altres

-No aixecar-se de la taula abans d’acabar de menjar

-Menjar amb tranquilitat

-Utilitzar correctament els utensilis

-Mantenir un nivell de renous que no resulti molest

-Autocontrol del menjar que es precisa

-Participar en llevar taula

-Tenir cura del material comú

-Valorar la importancia de rentar-se les mans abans de dinar, després d’anar al Water i rentar-se les mans , la cara i les dents després de dinar.

-Respecte a les necessitats dels altres

 

 

TEMES TRANSVERSALS

-Educació per la salut

-educació i convivencia

 

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

- Valorarem l’adquisició de conductes positives d’higiene, aliments, actitud davant el menjar i d’hàbits. Emplenarem trimestralment un informe.

- Valorar si els nins grans ajuden per torns als petits

 

 

 

ACTIVITATS

Àmbit nutricional:

- Planificar els menús

- Proporcionar copia dels menús escolars a les famílies

- Informar a les famílies(qüestionari)

- Informar als infants

- Organitzar un sistema de comunicació menjador familia(agenda)

 

Àmbit educatiu:

- Introduir llegums, peix, vegetals etc. Coordinar amb el cuiner l’elaboració dels menus de cada mes.

- Definir torns

- Organitzar informació als pares en matèria alimentàría ( escola de pares...)

- Ensenyar com han de fer les coses els primers dies i després controlar-les

- Fer cartells amb les normes.

- Potenciar la tasca educativa dels monitors.

- Segons les festes i temporada incloure els menjars tradicionals.

- Organitzar jornades gastronòmiques

- Utilitzar les deixalles del menjador per la compostera de l’hort escolar

 

Clima al menjador:

- Definir les zones del menjador: ubicació de les taules, zones pas.

- Vetllar pels elements perillosos ( endolls...)

- Penjar cartells, decorar segons les festes.

- Potenciar la tasca educativa dels monitors

- Bústia de suggeriments

 

 

REFORÇ

 

 

AMPLIACIÓ

 

 

ESPAIS, MATERIALS I RECURSOS

- Menjador

- Sala vídeo

- Pati

- Definir una sèrie  d’activitats que poden fer-se durant l’esplai del menjador, ubicació del lloc i dels materials a utilitzar.

 

PROCEDIMENTS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ              RECUPERACIÓ

 

- Observació dels alumnes per part dels monitors del menjador i dels professors de torn.

Instruments

- Emplenar l’informe del menjador pels alumnes d’infantil i de 1r cicle fitxes.

- Utilitzar l’agenda per comunicacions amb els pares de situacions puntuals.

- Registrar a un quadre com mengen els més petits (gomets...)

 

 

 

 

- Si algun alumne no compleix les normes del menjador pot no poder seguir gaudint del mateix.