ESTIL DE CENTRE

QUI SOM I ON SOM:
El C.P. es Puig de Lloseta és un centre que té 6 unitats d'infantil ( de 3 anys a 5 anys ) i 12 unitats de primària.
La llengua de comunicació i de feina és la catalana.
La disciplina, l'ordre, tolerància i esforç són les bases per a la feina i la convivència.
Professorat:
18 Tutors
2 professors de suport
Professorat especialista:
2 professors d'anglès
2 professors d'educació física
1 professor de música
1 professor de pedagogia terapèutica.
1 professor de pedagogia terapèutica, itinerant.
1 professor itinerant especialista en audició i llenguatge.
1 professor d'educació compensatòria
2 professors de religió
Horari:
De dilluns a dijous: de 9 a 12.30 h. i de 15 a 16.30 h.
Els divendres de 9 h. a 14 h.
QUÈ VOLEM?
Educam a la persona no només acadèmicament
Donam igual importància als procediments com a l'adquisició de coneixements.
Inculcam l'hàbit d'estudi i la responsabilitat personal
Valoram molt la presentació de la feina.
Motivam positivament, es valora i es premia la feina ben feta i l'esforç
Consideram les capacitats de cadascú. Tractam aquesta diversitat i s'apliquen programes d'integració i d'educació compensatòria.
Organitzam sortides, viatges, acampades o intercanvis amb altres centres per a l'aprenentatge i coneixement de l'entorn pensades perquè completin els buits de carrer i que abastin tots els àmbits de la cultura ( teatre, concerts, exposicions...). Constitueixen un complement fonamental per a l'aprenentatge.
COM HO CONCRETAM?
Tenim elaborats els plans institucionals:
· Projecte educatiu de centre.
· Projecte curricular.
· Projecte lingüístic.
· Reglament de règim intern.
· Pla d'acció tutorial.
· Pla d'acollida.
Duim a terme projectes d'innovació per tal d'adequar la nostra tasca docent al món del segle XXI:
· Introduim la informàtica a cada aula.
· Desenvolupam les matemàtiques des d'una perspectiva que dóna importància al càlcul mental i al raonament logicomatemàtic.
· Treballam la geometria partint de la manipulació.
· Fomentam el respecte al medi ambient. Treballam l'hort ecològic de l'escola i la recuperació de la garriga del pati i regeneram la zona cremada del Puig.
· Cream consciència ecològica: no embrutam, no tudam, reutilitzam, reciclam i fomentam la netedat del pati. El silenci és no contaminació.
· Fomentam la cultura popular i les festes de l'illa.
· Educam en el respecte als altres i treballam el ball de saló com una eina per aconseguir bones relacions socials, psicomotrius i com a plaer.

Impartim classes d'anglès des dels 4 anys i música amb especialista a partir dels 5 anys.

Estam oberts i participam a les ofertes educatives que ofereix l'Ajuntament ( biblioteca, protecció civil... )

DE QUINS MEDIS DISPOSAM?
Serveis:
Menjador escolar de dilluns a divendres.
Guarderia de 7 h. a 9 h. del matí (AMPA).
Activitats extraescolars a partir de les 16.30 h. (AMPA).
Agenda escolar.
Orientació acadèmica a 6è.

Instal·lacions i Recursos:
Poliesportiu
Menjador
Aula d'anglès
Aula de música
Ordinador a totes les aules
Aula amb mitjans audiovisuals