arxiu fotogràfic
Preguntes que adrecen els regidors d’UIA al plenari de dia 30 de novembre de 2004
 

1. A causa de les pluges del mes de novembre, els baixos de na Batlessa han quedat altra vegada inundats. L’aula on es fa el curs de restauració de mobles s’ha vist afectada. Per altra banda, hem sabut que hi ha alumnes que hi tenien peces (segurament d’un gran valor, si més no, sentimental) i no se’ls va informar de l’estat de la qüestió.
1.1. Pot informar el regidor d’educació de les passes que es varen seguir, una vegada sabuda la notícia?
1.2. No li sembla al regidor prou greu la situació? Per quina raó no se’n va informar als alumnes?

2. Illeta del Molí d’en Regalat. L’equip de govern, que és una mala còpia d’un tripartit, està bipartit pel que fa al tema de la Illeta des Molí d’en Regalat ja que el regidor d’EU/EV ja ha dit que UM encobria interessos econòmics.
2.1. Pot explicar el regidor d’EU/EV aquesta postura al plenari?
2.2. No era conscient aquest regidor d’aquests suposats interessos econòmics en el moment en què va firmar el pacte?
2.3. Com pot donar cobertura a un pacte que el ponteja i el pontejarà sempre que ho vulgui i que només l’emprarà quan el necessiti?
2.4. Podria explicar el batle les raons per les quals UM ha abandonat aquell ecologisme tan contundent (i segons sembla tan fals) que va manifestar en el plenari de dia 27 de maig de 2005, quan el regidor Miquel Sebastià Moll va fer aquella defensa tan aferrissada de l’ecologisme “natural” d’UM, que va obtenir l’aplaudiment unànime de tots els assistents a la sala de plens?
2.5. A la Comissió Informativa de dimecres les regidores d’UIA no teníem una informació que sí tenia un regidor del PP, a més del batle i el senyor Silva.
2.6.1.- Quan i quantes reunions han fet amb el representant de Porto Sa Coloni?
2.6.2.- Quan i quantes reunions han fet amb el representant de Cala Veya S.A.?
2.6.3.- Qui és aquest representant?
2.6.4.- Quins regidors assisteixen a aquestes reunions? Per què?
2.6.5.- Per què s’exclou els regidors d’UIA?
2.6.6.- Llegida la premsa, els grups d’UM i PSOE consentiran a fer una residència de la tercera edat a la Colònia, tal com demana el PP? No és responsabilitat del govern, aquesta de fer residències per a la gent gran?


3. Residència. Ens ha arribat informació d’una reunió feta a la residència en la qual el batle responsabilitza UIA de la pujada del deu per cent (quan al plenari UIA va votar a favor d’una pujada d’un cinc per cent).

3.1. Podem dir, a partir d’ara, que el batle és un mentider o l’hem de justificar pel fet de no saber complir les seves responsabilitats com a batle i eludir les feines que li pertoquen?
3.2. Com pensa justificar el batle la pujada de l’any 2005? Pensa responsabilitzar-ne el PSOE que ha d’agafar la batlia un any després? Pensa responsabilitzar els Independents eternament?

4.- Ja que parlam del batle, dimecres passat va fer una acusació en fals. Va dir que quan èrem equip de govern havíem donat llicències d’obres contra dictamen del tècnic. Ara li donam l’oportunitat de demostrar-ho.

5.- Urbanisme. El punt 1.2. del pacte entre UM, PSOE i EU-EV diu: “Desenvolupar els acords presos pel plenari durant aquesta legislatura i que fins ara estaven bloquejats per l'equip de govern anterior, aplicant les correccions que es consensuïn entre els tres partits: organització de l'Ajuntament, comissions de festes, reestructuració del Gabinet d'Urbanisme, reforma del Patronat de la Residència, auditoria econòmica, anàlisi de l'edifici del Teatre,etc.”

Molt bé, la reestructuració del gabinet d’Urbanisme ha consistit en acomiadar arquitecte i aparellador. Aquesta era una primera part de l’acord de ple que havien aprovat PP, UM i EU-EV. La segona part consistia en fer un concurs públic per triar el personal, però aquest mes començarà una nova arquitecta...

5.1.- Quin concurs públic ha passat?
5.2.- Per què no han convocat la plaça com havien dit en un primer moment?
5.3.- Què és que el punt 1.2 es podia complir només a mitges? Agafen només allò que els interessa? Fan allò que els ve en gana?


6.- Més residència. No tenim fixació pel punt 1.2. però continuarem amb el tema de la Residència. La reforma del patronat de la Residència era una prioritat de l’equip de govern, un dels seus cavalls de batalla. Han passat els cents dies de cortesia i sembla que no se’n veuen resultats visibles. No sabem si és perquè ens hi volen tenir fora, eternament, del patronat de la Residència. Som el partit més votat però, inversemblantment, no estam representats al patronat de la Residència.
6.1.- Quan pensa l’equip de govern dur a aprovació els nous estatuts de la Residència de Persones Majors i del Centre de dia?
6.2.- No és tan prioritari com era, aquest punt?
6.3.- Què és el que l’encalla?
6.4.- Com respira el personal en el tema de la Fundació?

7.- Desfilada d’autoritats.
7.1.- Hi haurà la ja tradicional desfilada d’autoritats a la que UM sembla que ens vulgui acostumar per les festes de Nadal? Desfilaran davant o darrera els reis?

8.- Més pacte. En el punt 1.17 del pacte deia: .”Tramitar de manera completa tots els expedients de disciplina urbanística o, en el seu defecte, sol.licitar la subrogació per part del Consell de Mallorca dels expedients que, per qualsevol motiu, l'equip de govern no trobi oportú tramitar.”
8.1.- Quants se n’han tramitat?
8.2.- Quants se n’han reiniciat?
8.3.- Pensa l’equip de govern fer la política clientelista a la qual ens té habituats UM?
8.4.- Quantes llicències verbals ha donat el senyor batle sense tenir un informe favorable del tècnic competent?

9.- Ràdio. Ja sabem que hi va haver un acord de la Junta de Govern Local que va aprovar un ajut mensual per al lloguer de les instal·lacions de la ràdio de 600 € bruts mensuals. Fa molts de dies que la ràdio no funciona:
9-1- Preveia aquest acord les emissions de ràdio, o sigui, preveia que la ràdio funcionàs?
9-2- Què és que només pagam per tenir-hi allà els ormejos?
9-3- Què és que l’acord preveia que Ràdio Artà Municipal ens deixàs de delitir amb les seves emissions?
9-4- Què és que no són tan necessàries, ara, les emissions? No els fa tanta de falta?
9-5- Ens poden facilitar la programació de la ràdio que hi ha?
9-6- Pensen fer els regidors una programació juntament amb el responsable de la ràdio?
9-7- Quan començaran les emissions?

10.- Moció de l’euro. Aquesta pregunta, és de recorta i pega i la presentarem les vegades que faci falta; senyor batle, quan pensa presentar el regidor d’EU-EV la moció de cobrar els regidors un euro brut per assistència? Nosaltres, que li donarem suport, creiem que no som els més adients per presentar-la perquè, de fet, la vàrem presentar i aprovar. Qui la desaprovada o desautoritzada ha estat ell. Li torn a repetir, pot estar per ben segur que nosaltres li’n donaren suport.

11.- Ens podrien explicar el batle i el senyor Silva el viatge a Madrid. Nosaltres no hauríem fet cap pregunta si no fos perquè el regidor d’EU-EV volia, en la comissió de dimecres que explicassin el viatge i només vàrem obtenir una resposta del batle, amb la boca petita, tancada, que deia, en veu imperceptible: “Sí, el viatge amb els extremeños”
Això ens va fer sospitar que hi havia quelcom a amagar. Esperam que no es trobin amb alguna sorpresa com s’han trobat altres que han anat de viatge oficial.
11.1.- Hi ha res a amagar, senyors Gili i Silva?
11.2.- Què varen fer, a Madrid?
11.3.- Amb qui hi varen anar?
11.4.- Quin era l’objecte del viatge?

12.- Foravila. Aquest és un tema que està deixat de la mà de Déu. L’altre dia, a les comissions informatives no es va dir ni una paraula. Els pagesos d’Artà i de la Colònia són pocs i els hem de tenir molt en compte i cuidar des de l’Ajuntament. Hem tingut coneixement que no s’ha donat tampoc informació oberta a tots els afectats per les pluges perquè, en paraules d’un regidor de l’equip de govern, a dins un bar: “Això és molta de feina”.

12.1.- Hi va haver pagesos afectats, per les darreres pluges.?
12.2.- Quants?
12.3.- Es va adreçar l’equip de govern a la Cooperativa?
12.4.- Sembla que les peticions es varen enviar a “recursos hídrics”, segons deia el batle també per dins un bar?
12.5.- Han parlat amb la Conselleria de Medi Ambient o d’Interior sobre aquest tema? Qui? Quan? Amb qui? Quina o quines han estat les respostes?


Artà, 27 de novembre de 2004.