Programa 2003-2007
Colònia de Sant Pere
 
 

És obvi que els sistemes de gestió i funcionament que s'apliquen satisfactòriament al nucli d'Artà s'han d'aplicar també a la Colònia, i que en la mesura del que sigui possible i que els recursos municipals ho permetin, la Colònia ha de tenir les màximes possibilitats de serveis amb un nivell de qualitat satisfactori per als seus ciutadans.
A títol general, podem resumir en els punts que segueixen les línies d'actuació que per a la Colònia proposam els Independents d'Artà:

1. Reforçar tots els vincles socials entre la Colònia i Artà i planificar accions conjuntes entre els dos nuclis que afavoreixin el sentit de pertinença i unitat
2. Mantenir el caràcter tradicional de la Colònia i el seu creixement compatibilitzant el doble vessant que la singularitza com a poble i zona residencial turística alhora fent especial esment a les seves característiques demogràfiques.
3. Promoure al màxim les mesures socioeconòmiques que, derivades del Parc Natural, del projecte Ferrutx i d'altres, poden ser beneficioses per a la la Colònia com a model turístic alternatiu

Aquestes tres línies a seguir s'han de concretar amb accions clares i valentes, refrendades pel conjunt de la població i aplicades sempre en benefici de tots els coloniers.

- mantenir el caràcter tranquil i residencial de la Colònia de Sant Pere evitant la densificació excessiva d'aquest nucli urbà i els seus voltants
- delimitar el creixement del sòl urbà de la Colònia a les zones actualment previstes a les normes subsidiàries
- aplicar de manera pràctica i efectiva les mesures previstes en el Pla de Moderació del Trànsit (carrers unidireccionals, carrils bici, habilitar noves zones d'aparcaments, ...)
- implantar noves zones per a usos i equipaments públics: zones verdes, places i jardins
- estudiar la construcció d'un nou edifici dins la Colònia per a usos socials polivalents de caràcter comunitari en el solar municipal de la Bassa den Fasol
- -reubicar l'oficina municipal a la plaça de Sant Pere tan bon punt s'hagi traslladat l'escoleta a les noves instal·lacions (oficina administrativa, policia local i oficina d'informació turística).
- continuar la política d'adquisició de sòl urbà en aquelles zones on més es necessita
- promoure les obres d'embelliment necesàries a totes les zones verdes de la Colònia i iniciar les previstes a Montferrutx amb sistemes de manteniment sostenibles i de baix cost
- estudiar l'embelliment de les diferentes entrades a la Colònia

2. Infraestructures

2.1. Manteniment i millora de les infraestructures bàsiques (rendabilització de la xarxa d'aigües i millora de l'enllumenat públic)
2.2. Manteniment i millora constant de totes les infraestructures municipals (edificis, poliesportiu, escoletes, parcs, passeigs, etc)
2.3. Continuar els tràmits per a la recepció municipal de les urbanitzacions de s'Estanyol, Sant Pere i Betlem sempre i quan comptin amb la totalitat dels serveis originàriament prevists en els corresponents plans parcials. Estudiar la creació d'una nova estació depuradora enmig de les urbanitzacions de Betlem i Sant Pere
2.4. Sol·licitar a l'IBASAN l'ampliació de l'estació depuradora de la Colòniai la implantació de la depuració terciària per a la reutilització d'aigua en jardins i zones verdes
2.5. Estudiar i concretar mesures preventives, juntament amb la Demarcació de Costes, per preservar la degradació de la franja litoral que va des de la Canova a Betlem i els seus punts més crítics per prevenir despreniments (Cala los Camps, San Pedro, Betlem, ...)
2.6. Potenciar molt més l'ús públic de la finca de Betlem i estudiar-ne la màxima rendabilitat
2.7. Accelerar l'estudi i realització de noves captacions d'aigua potable per a la Colònia i les urbanitzacions veïnes
2.8. Desenvolupar el pla de carreteres i passejos previst en la revisió de les normes subsidiàries (obertura dels nous vials prevists d'entrada des de la carretera) i aplicar el Pla de Moderació del Trànsit
2.9. Mantenir i millorar les condicions d'ús de la platja de la Colònia i sol·licitar la seva restauració a la Demarcació de Costes
2.10. Repavimentar i millorar les condicions de les carrereters de s'Estanyol i Betlem, així com la resta de camins i camades municipals asfaltades
2.11. Millorar i consolidar el servei de transport públic a la Colònia i voltants en tota la seva dimensió
2.12. Instar Telefònica perquè millori la seva xarxa a tota la zona de la Colònia i n'ampliï el servei ADSL, que actualment es rep en molt males condicions


3. Serveis de manteniment

3.1. Rendabilitzar al màxim -i ampliar-los si cal- els serveis municipals de manteniment de la Colònia, reorganitzar-los d'acord amb les noves necessitats (brigada municipal i personal de neteja)
3.2. Consolidar definitivament la permanència constant i efectiva de la Policia Local a la Colònia i voltants durant tot l'any
3.3. Estudiar la possibilitat de treure en concessió els serveis de manteniment de:
-jardineria
-enllumenat públic
3.4. Millorar el serveis de neteja i recollida domiciliària de residus, potenciar al màxim el reciclatge i augmentar la recollida selectiva
3.5. Augmentar els punts verds de recollida selectiva de tota la zona i reubicar les cubetes per a voluminosos d'aquests punts, millorant la seva imatge i utilització


4. Cultura i educació i dinamització social

L'activitat social en matèria cultural, esportiva i educativa a la Colònia s'ha incrementat d'una manera important aquests darrers anys. Les iniciatives impulsades per les diferentes entitats colonieres han estat moltes i sempre han tengut el recolzament de l'Ajuntament. La nostra intenció és aprofundir en aquesta línia i que aquest tipus de manifestacions incrementin encara més l'activitat i el dinamisme de la Colònia i tota la seva població. Però, a part de continuar la tasca iniciada entre tots, també treballarem per concretar iniciatives com:

-aprofitar al màxim les noves instal·lacions de l'Escola Infantil de la Colònia i obrir-les al servei de tot el conjunt de la població
-donar suport a aquelles iniciatives socioeducatives que promoguin les entitats que conformen la comunitat educativa de la Colònia (Associació de Pares i Mares de l'Escola, Pro-menuts, Centre Cultural, cooperativa Aixa, ...)
-dotar de més serveis i recursos la biblioteca municipal (una sala de reunions polivalent, més servidors d'internet i més material bibliogràfic)
-donar suport a les entitats socioculturals de la Colònia a l'hora de promoure activitats de dinamització (Centre Cultural, Club de Persones Majors, ...)
-reforçar i incrementar les iniciatives de caràcter musical iniciades amb els Amics de la Música de la Colònia (concerts diversos, tallers musicals, cursos d'aprenentatge, ect.)


5. Esports i activitats esportives

Si la Colònia compta amb unes infraestructures esportivas bàsiques per poder practicar l'esport, aquesta circumstància s'ha d'aprofitar al màxim. La pista poliesportiva de la Colònia i les seves instal·lacions complementàries requereixen un impuls i una reorganització que permetin un ús millor de les instal·lacions i més organitzat. Això passa per organitzar, amb els col·lectius organitzats de la Colònia que practiquen l'esport, un sistema funcional per a la utilització dels recuros existents d'acord amb les seves necessitats. Tot plegat per:

-promoure i potenciar la pràctica esportiva a la Colònia, donant facilitats i suport a totes aquelles iniciatives que puguin sorgir
-fomentar l'esport base a la Colònia en totes les modalitats esporties que hi pugui haver demanda o interès
-estudir la possibilitat de contruir un camp de futbol-7 en la zona municipal de la urbanització de cas Frare
-iniciar els estudis de cara a un futur tancament i cobriment de la pista poliesportiva
-promoure i potenciar, juntament amb el Club Nàutic de la Colònia, la pràctica dels esports nàutics i fer-los assequibles als nins de la Colònia i d'Artà (òptimist, vela, ...)


6. Serveis assistencials i sanitaris

La tendència a incrementar els serveis socioassistencials i sanitaris a la Colònia ha de continuar. No debades, les persones majors que hi ha són moltes i requereixen aquest tipus d'atencions. Per això, els coloniers podran comptar amb:

-assistencia social i assistencial permanents (atenció domiciliària, teleassistència, menjador a domicili)
-increment de l'assistència mèdica a la Colònia (més presència del metge i de la infermera de cap a cap de setmana)


Donada la realitat social i l'alt percenatge de persones majors que resideixen a la Colònia, l'estudi de la implantació d'un servei de residència o un punt d'atenció assistencial continuada per als seus habitants no es pot descartar. Cercar la fórmula més convenient en atenció a les necessitats reals de la població és pels Independents d'Artà un objectiu.


7. Funcionament i organització política a la Colònia

Les dimensions i característiques de la Colònia de Sant Pere i el seu volum de població fan que, en molts d'aspectes, els seus habitants depenguin de les infraestructures i serveis que, majoritàriament, es troben concentrats al nucli d'Artà.
Però la Colònia creix, i les necessitats dels seus habitants reclamen noves fórmules que permetin minvar aquesta dependència cap a Artà i convertir la Colònia en més autodepenent i autosuficient. Els serveis municipals implantats a la Colònia s'han d'adequar al màxim a les noves necessitats i el regidor-delegat de l'Ajuntament ha de poder comptar amb els recursos necessaris per poder atendre les necessitats quatidianes del poble i amb la col·laboració i corresponsabilitat del màxim dels seus ciutadans.
Per això els Independents proposam la creació d'un FÒRUM CIUTADÀ per a la Colònia, integrat pels representants de totes i cada una de les entitats ciutadanes legalment constituïdes i els diferents sectors actius de la població perquè, de manera constant i periòdica, revisin amb els responsables municipals la gestió de la Colònia en les diferents àrees, aportin els seus punts de vista i proposin alternatives i solucions als problemes que es puguin detectar.
Constituït aquest fòrum ciutada colonier, les decisions del qual haurien d'esser ser vinculants per a la gestió municipal a la Colònia, les seves funcions serien les següents:

-dissenyar i prioritzar un pla d'actuació anual per a la Colònia
-participar directament en la confecció dels pressuposts municipals anuals per poder dur a terme el pla d'actuació acordat
-vigiliar i fer el seguiment del pla d'actuació i la seva execució
-col·laborar directament en les tasques de gestió de les diferents àrees i serveis implantats a la Colònia
-assessorar els responsables municipals en tots aquells projectes i programes de caràcter comunitari que tenguin la Colònia i els seus habitants com destinataris
-col·laborar directament en l'organització d'actes i activitats que promoguin la dinamització social, cultural i econòmica de la Colònia i els seus habitants

 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Esports