Programa 2003-2007
Educació, Cultura i Esports
Economia

 

 

 

EDUCACIÓ I CULTURA


(Parafrassejant a Tonucci) VOLEM UN POBLE ON FRISSEM DE SORTIR DE CA NOSTRA

Artà: un espai lúdic, un espai de diàleg i un temps nou

CULTURA I EDUCACIÓ

Des dels inicis UIA ha tengut la cultura i l'educació com una de les seves bases fonamentals, des de fa vint-i-quatre anys, i essent per tant uns avançats, Artà ha estat comprès des de la perspectiva de la cultura i de l'educació, és a dir s'ha partit des de les seves tradicions i des d'unes formes de vida compartides i específiques dels artanencs. La cultura i l'educació hi ha estat presents, per tant, com a punt de partida i com a horitzó, com a il·lusió compartida i com a projecte de futur. Aquesta perspectiva ha contribuït especialment a fer del nostre poble un poble diferent, segur i orgullós de si mateix, cohesionat i envejat per la resta de pobles del voltant.
I així volem emprendre la propera legislatura. Volem entendre la cultura i l'educació com aquell teixit que possibiliti l'anàlisi de la nostra realitat, la participació de tots en el procés de repensar aquest horitzó i la cohesió dels habitants, per tal de fer d'Artà una polis, en el sentit originari que els que pertanyen a la polis són polítics, és a dir constituients del poble. Són els artanencs els que han de fer Artà, han de triar com volen que sigui tant l'espai físic que ocupen com el temps que viuen.

Volem oblidar els petits problemes que ens fan diferents i recordar aquest horitzó compartit, així cal despolititzar els polítics i polititzar els ciutadans

Aquest marc de referència i aquest horitzó són els primers esglaons que ens permetran incloure el municipi en el conjunt de ciutats educadores i el·laborar el projecte educatiu del municipi.
L'educació no s'ha de voler resoldre només des del marc formal i institucional, sinó des de tot el poble i comptant amb tots els recursos. Cal el compromís de tot el poble per educar als seus habitants (petits i grans).
Aquest horitzó s'ha de treballar entre tots, si tots som polítics, és a dir diutadans, però podríem partir, si voleu, d'algunes línies bàsiques:

-Crear el Consell Infantil i Juvenil (una espècie de corporació municipal formada pels més joves).
-Col·laborar amb les AMPAs perquè són vies d'educació del municipi.
-Mantenir i potenciar la Comissió Escolar Municipal com a fòrum de debat i com a òrgan esperonador de futures iniciatives, fins a convertir-se en el consell escolar municipal.
-Consolidar les escoletes de 0 a 3 anys.
-Impulsar la creació d'un nou centre d'infantil de 0 a 6 anys.
-Continuar amb l'actual política de potenciació de l'educació d'adults.
-Afavorir l'ús de les instal·lacions escolars públiques per a altres iniciatives culturals o lúdiques fora de l'horari escolar.
-Promoure l'ampliació de l'IES Llorenç Garcías i Font i afavorir la implantació de cicles formatius que siguin adequats a les noves professions.
-Facilitar l'accés de tota la població a les noves tecnologies.
-Convertir l'Escola Municipal de Música en un centre de trobada de la cultura musical (seu de jornades i tallers), constituir el consell escolar i condicionar-ne les infraestructures.
-Potenciar l'ús de les instal·lacions de les cases de Betlem, de tal manera que puguin ser utilitzades per distintintes institucions (UIB, Govern…) i convertir-les en un referent per a la posada en funcionament de tallers o jornades que donin solució a les problemàtiques generades en l'àmbit de l'educació i en l'àmbit social.
-Possibilitar que les cases de Betlem i a la finca s'hi realitzin activitats educatives i lúdiques que potenciïn el coneixement del Parc Natural i el seu.
-Potenciar iniciatives educatives (tallers, itineraris, cursos …) lligades al Parc Natural.
-Mantenir una programació de qualitat i incentivar els ciutadans perquè en gaudeixin.
-Potenciar l'escola de teatre (Centre Dramàtic) que ha de convertir-se en un centre generador de nous talents artístics i, al mateix temps, en un espai lúdic i educador de nous espectadors de teatre.
-Potenciar la mostra de teatre escolar com a facilitadora de l'aprenentatge de valors que s'aprenen bé dalt d'un escenari, bé com a públic.
-Potenciar als grups de teatre i dansa locals com a nucli promotor del teatre al municipi.
-Utilitzar la resta d'espais del teatre, que no són pròpiament l'escenari o el pati de butaques (el bar, la sala de reunions, la sala d'actes, la placeta) al màxim de les seves possibilitats i perquè serveixin de catalitzadors d'iniciatives municipals i supramunicipals.
-Afavorir la projecció de cinema, tant pel que fa a cicles que puguin ser interessants com el cinema d'estrena.
-Afavorir la creació artística en el marc d'iniciatives municipals.
-Potenciar la política d'edicions i publicacions que contribueixin a difondre el patrimoni cultural artanenc.
-Afavorir a la Colònia de Sant Pere les distintes propostes culturals i artístiques.
-Potenciar els fons documentals Miquel Barceló, Antoni Lliteres i Fons Local.
-Potenciar al màxim les iniciatives impulsades pels joves i la participació ciutadana

 

CULTURA

Ràdio Artà Municipal

La ràdio municipal és un servei que s'ha d'explotar molt més del que s'ha fet fins ara. Ha de continuar complint la seva missió informativa i d'entreteniment però s'ha d'obrir molt més als ciutadans i a les diferentes entitats locals perquè en facin ús i l'aprofitin tot el possible. Les dependències recentment remodelades i ampliades que aquesta ocupa a l'edifici de ses escoles han de permetre:

-iniciar una campanya de difusió i promoció de la ràdio a fi de captar nous col·laboradors, oferir-la a les entitats ciutadanes i poder enriquir la seva programació
-replantejar la programació radiofàonica, ampliar-la en el seu horari i fer-la més variada
-organitzar tallers de ràdio en col·laboració amb els centres educatius i els col·lectius de joves d'Artà per proximar-los més aquest servei municipal i, per tant, disponible per a tots
-establir la connexió tècnica definitiva amb la Colònia de Sant Pere, via enllaç telefònic


Entitats Ciutadanes

La presència activa d'una gran quantitat d'entitats ciutadanes i col·lectius socials organitzats dins Artà i la Colònia confereix una activitat social importantísima dins el nostre municipi, reforça el teixit social i mantén el poble viu i dinàmic en molts d'aspectes. Totes aquestes entitats han de continuar tenint el suport de l'Ajuntament en tot allò que els pugui ajudar. Per això, els Independents d'Artà creim necessari:

-potenciar el Reglament municipal de Participació Ciutadana en favor de totes aquestes entitats
-mantenir i potenciar el Reglament de Subvencions a Entitats sense finalitat de lucre perquè aquestes entitats se'n puguin beneficiar i perquè es continuïn aplicant uns criteris justos i equitatius de repartiment de les subvencions municipals
-afavorir i promoure la participació dels representants de les diferentes entitats en les diferentes comissions del Fòrum Ciutadà derivat de l'Agenda Local 21
-promoure una major utilització de la pàgina web municipal per part de totes les entitats que en vulguin fer ús
-oferir una secció informativa i d'opinió a les entitats dins el nou butlletí informatiu que l'Ajuntament pretén editar bimestralment


Edicions i publicacions

Durant aquests darrers anys l'Ajuntament d'Artà ha participat en moltes edicions i publicacions diverses. Unes d'iniciativa municipal i d'altres en règim de col·laboració o suport, han vist la llum obres i treballs de temàtica i diversa (llibres, estudis, CD's, fulletons, programes, etc.).
L'aprovació del Reglament Municipal d'Edicions i Publicacions ha contribuït molt a aquesta feina i els productes editats resultats estan a l'abast de tots. Per això volem:

-continuar potenciant les edicions i publicacions que tenguin Artà, els artanencs i la promoció local com protagonistes
-ajudar i facilitar l'edició i publicació d'aquelles obres i treballs d'autors artanencs que puguin ser d'interès per la nostra comunitat independentment de la temàtica que plantegin
-continuar treballant en la recopilació de materials inèdits la temàtica dels quals sigui d'interès per Artà:
-fotografies antigues d'àmbit local
-catalogació digital del fons artístic municipal
-documents històrics de temàtica diversa (revista Llevant, el Tresor dels Avis, arguments antics, documents històrics...)
-enregistraments musicals d'autors locals (Antoni Lliteres, Orfeó Artanenc, Aquatreveus, Banda de Música d'Artà, xeremiers d'Artà, etc.)
-continuar patrocinant aquelles publicacions anuals que jan han esdevingut tradicionals i emblemàtiques dins al nostre poble (l'argument de sant Antoni, el pregó de Setmana Santa, etc.).
-traslladar a format digital tot aquell material històrico-artístic catalogable i fer-lo accessible i consultable a través dels diferents servidors municipals (pàgina web, biblioteques municipals, arxiu, ...).PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA

L'ús normal i quotidià de la nostra llengua en tots els àmbits de la societat continua essent una prioritat per als Independents d'Artà. Durant aquests darrers quatre anys, des de l'Ajuntament s'ha treballat molt en aquest sentit. La creació del Servei municipal d'Assessorament Lingüístic ha permés normalitzar del tot la utilització del català dins l'administració local (Reglament d'üs i perfils língüístic) i també ha fet molta d'incidència dins l'àmbit comunitari (entitats ciutadanes, comerços i empreses, altres organismes...). Continuar en aquest línia és el nostre objectiu. Per això, des de l'Ajuntament:

1. Continuarem promocionant l'ús de la llengua en tots els àmbits de la vila, obrint encara més aquest servi i oferint-lo a qui l'hagi de menester
2. Aplicarem la normativa municipal aprovada i farem especial incidència perquè des de totes les àrees de la gestió municipal es promogui l'ús de la nostra llengua. Treballarem perquè totes les entitats associacions i organismes relacionats amb l'Ajuntament respectin sempre l'ús del català i el promoguin en la mesura que els sigui possible
3. Donarem suport a totes aquelles iniciatives, públiques i privades, que tenguin com a objectiu l'augment de l'ús i la defensa de la llengua catalana (Correllengua, Llei de Comerç, Campus Internacionals d'Aprenentatge del Català, etc.).
4. Mantendrem les ajudes econòmiques per aquelles entitats i associacions que practiquin i promoguin l'ús de la nostra llengua i continuarem ajudant en la tramitació d'ajudes que puguin sorgir d'altres administracions, fent d'enllaç i facilitant la tramitació corresponent.
5. Continuarem oferint la possibilitat d'aprendre el català a totes aquelles persones que arriben a viure a Artà, procedents d'altres països, perquè es puguin integrar millor i més aviat dins la vida cultural i social del poble (cursos de llengua i cultura pròpies, tallers de jocs per a infants, xerrades i trobades interculturals...). Aquests nous artanencs han de poder tenir les mateixes possibilitats i avantatges que la resta i, per això, entre tots els hem d'ajudar a ser, cada cop, més artanencs.

 

ESPORTS


Foment de la pràctica esportiva

La pràctica de l'esport en el muncipi d'Artà ha de continuar essent un aspecte més de la salut i el benestar físic i psíquic de tota la població artanenca. Des dels més petits als més majors. Des de l'Ajuntament, i amb la col·laboració de tots els clubs i entitats esportives, s'ha de potenciar la pràctica de l'esport en totes les modalitats possibles, amb les infraestructures necessàries i amb el màxim de recursos possibles.


Futbol
Bàsquet
Volei
Tennis
Hípica
Natació
Judo
Kàrate
Gimnàstica
Esports nàutics
Hockei
Ping-pong
Petanca
Atletisme
Petanca

Amb les obres ja acabades del nou port esportiu de la Colònia, i en coordinació amb el Club Nàutic de la Colònia, un dels esports que es podran fomentar a partir d'ara serà el de l'activitat nàutica i tot el que aquesta comporta: cursos de vela per a totes les edats, regates d'embarcacions, competicions nàutiques, etc.

Creació de la figura d'un tècnic-coordinador d'esports
Per a una major rendabilització i coordinació dels recursos i una millor utilització de les infraestructures ja s'ha fet necessària la creació d'una figura que tengui esment a tot l'esport que es practica tant a Artà com a la Colònia de Sant Pere. Que conegui perfectament totes les modalitats que es practiquen, les condicions en què es practiquen, l'estat de totes les infraestructures esportives municipals, les demandes i les necessitats dels esportistes, etc. Per una millor coordinació tècnica de l'esport en general ha arribat el moment de crear aquesta figura que ha de servir d'enllàs entre l'Ajuntament i tots els clubs, per vehicular demandes, atencions i necessitats en benefici de tota la comunitat esportiva d'Artà. Aquest tècnic també ha de fer possible el foment i la implantació d'esports que, per circumstàncies diverses, encara no han arrelat a Artà, com ara el ciclisme, el patinatge, els escacs o d'altres que puguin sorgir.

Creació d'un Gabinet de Medicina Esportiva
Un serveis mèdics especialitzats en esports instal·lats a Artà per poder dur a terme revisions mèdiques constants als jugadors federats qualsevol sigui la modalitat esportiva que practiquin. Aquest servei atendria setmanalmet les demandes que hi hagués sense haver de fer desplaçaments fora del municipi i podria assessorar els diferents tècnics i preparadors de cara a una millor preparació i pràctica esportiva.

Manteniment i millora de totes les infraestructures esportives

Mantenir i millorar les infraestructures ja existents i estudiar les possibilitats de crear-ne de noves és el repte permenent que els Independents sempre ens hem fet. El municipi d'Artà ja compta amb unes infraestrcutures esportives prou importants i consolidades com per poder atendre amb un alt grau de satisfacció la demanda esportiva dels nostres ciutadans. Però ara ha arribat l'hora d'engegar un pla de manteniment anual i rigorós de les infraestructures esportives d'Artà i de la Colònia per assegurar-ne el seu bon ús i la seva perdurabilitat.


Poliesportiu de na Caragol
Camp de futbol de ses Pesqueres
Piscina climatitzada
Pistes de tennis (3)
Poliesportiu de la Colònia
Pistes exteriors i gimnast na Caragol
Pista de Cavalls de son Catiu
Zona d'equitació de na Borrassa
Pista i gimnast nova escola Colònia

Noves infraestructures esportives

Dins el futur pla de creació i millora d'infaestructures esportives tenim previst treballar els següents aspectes per als propers quatre anys:

-estudiar la possibilitat de cobrir la pista exterior del poliesportiu de la Colònia i la pista exterior del poliesportiu de na Caragol
-estudiar la creació d'un camp de futbol-7 a la zona esportiva del costat de la nova escola de la Colònia
-habilitar una nova zona per activitats hípiques en els terrenys municipals dels Pujols, cedits pel nou Polígon Industrial. Es tracta d'una zona més àmplia, segura i habilitada amb unes infraestructures molt adients per aquesta activitat.

 

 
Urbanisme
Serveis Socials i Assistencials
Educació i Cultura
Obres i serveis  
Esports
Colònia de Sant Pere
 
 
 
Esports