Programa 2003-2007
Obres i serveis municipals, manteniment
Economia

 

 


OBRES MUNICIPALS, SERVEIS I MANTENIMENT


El creixement que ha sofert en molts d'aspectes Artà en aquests darrers anys ha estat important. L'augment i millora de les infraestructures públiques d'Artà i de la Colònia així com la creació i ampliació de nous serveis per als ciutadans del municipi ens permet afirmar que la immensa majoria de necessitats bàsiques dels artanencs estan cobertes en un alt percentatge.
Del que es tracta a partir d'ara és de mantenir la qualitat de vida de tots els ciutadans, tenir cura de tots els serveis que ja disfruten i procurar mantenir-los i millorar-los per a una major satisfacció i benefici de tots.
Els Independents d'Artà preveim la creació de noves infraestructures públiques i pretenem millorar les que ja hi ha, però també creim que les prioritats actuals estan en el manteniment i millora de les existents. Som molt conscients dels costos que aquestes representen per a les arques municipals i del que es tracta és de treure'n la màxima rendabilitat i qualitat de servei amb els mínims costos.
Per això ens plantejam com a objectiu prioritari per aquest quatrienni la revisió rigorosa de totes les infraestrcutures municipals, intensificar el seu correcte manteniment i establir mecanismes de control per a tots aquells serveis i equipaments d'ús comunitari que l'Ajuntament té donats en concessió, com ara la recollida domiciliària de fems, la neteja viària i el manteniment dels cementeris municipals. Tot això, sense descartar la possibilitat de noves fórmules més eficaces de manteniment d'altres infraestructures municipals (servei d'aigües, enllumenats públics, noves concessions...).

De cara a la creació de noves infraestrcutures públiques hem de distingir les que són d'iniciativa municipal, les d'iniciativa compartida i les depenents d'altres administracions però que afecten el nostre municipi.

a) Obres d'infraestructura d'iniciativa municipal:

Per un Artà del segle XXI...
Un Pla Integral de reforma Urbana per Artà

El nucli urbà d'Artà compta des de fa temps amb tota una sèrie de serveis bàsics indispensables per al benestar i la qualitat de vida dels artanencs. Alguns d'aquests, com ara les conduccions d'aigua potable, d'aigües residuals i pluvials tenen molts d'anys de vida i, amb el pas dels anys, s'han anat deteriorant i han esdevingut insuficients i fins i tot obsoletes com per garantir-ne el seu bon ús i proveïment. Les xarxes són molt antigues i no estan dimensionades per cobrir les necessitats actuals de la població artanenca
Si Artà va ser capdavanter amb la implantació del serveis d'aigua potable, residual i pluvial, també ho ha de ser a l'hora de renovar aquests serveis i d'implantar-ne de nous i amb projecció de futur aprofitant aquestes mateixes obres.
Renovar tota la xarxa de conduccions d'aigua potable, residual i pluvial implicarà aixecar la immemsa majoria de carrers del poble. L'Ajuntament vol aprofitar aquestes obres per implantar nous serveis urbans i noves instal·lacions que han de reportar beneficis i comoditats a totes les artanenques i artanencs.
Així, aquesta proposta de Pla Integral està composta per diferents projectes la justificació dels quals s'exposa un per un, tal i com segueix:

-Renovació de la xarxa d'aigua potable
L'actual xarxa d'aigua potable té entre un 40% i un 65 % de pèrdues segons la temporada de l'any. La impulsió de l'aigua a la xarxa és directa des del pous i es fa per hores i a diferent pressió, segons la barriada que s'ha d'abastir i el temps necessari per cobrir els mínims A més pressió, més risc de fuites i avaries

Els avantatges:
S'eliminarien les nombroses fuites d'aigua existents i es podrien alternar els diferents pous de captació d'acord amb les seves capacitats
El subministre seria constant i estaria permanent controlat les 24 hores del dia
La nova xarxa permetria la instal·lació de nous comptadors digitals individualitzats per poder dur una gestió i control integral de tota l'aigua potable
L'abastiment es faria per gravetat, des del dipòsit regulador de ses Escoles (1200m3), la qual cosa suposaria un gran estalvi d'energia elèctrica
La nova xarxa, sectoritzada per barriades, permetria modificacions sense aturar el subministrament a tota la població

-Renovació de la xarxa d'aigües residuals
Així com hi ha fuites d'aigua potable, també n'hi ha d'aigües residuals, la qual cosa suposa un risc per a la possible contaminació dels aqüífers, pous i emmagatzaments d'aigua a l'entors del nucli urbà. És necessari que aquesta xarxa estigui en perfectes condicions i condueixi tota l'aigua residual d'Artà a l'estació depuradora.

Els avantatges:
Eliminació del risc de contaminació d'aqüífers
Millora en el tractament de depuració final i les condicions higiènico-sanitàries
Millor control en la utilització de l'aigua i les seves finalitats
Possibilitats d'una depuració terciària per reutilitzar l'aigua per a reg de jardins i zones verdes públiques

-Renovació i ampliació de la xarxa d'aigües pluvials
En molts de sectors del poble, aigües pluvials i residuals convergeixen i arriben barrejades, a l'estació depuradora de ses Pesqueres. Aquest fet suposa que, en ploure molt, la capacitat de l'estació depuradora sigui insuficient i quedi desbordada, duent a term una depuració defectuosa i vessant aigua en mal estat al torrent del Millac. La separació de les xraxes de pluvials i residuals és molt necessària perquè això no passi. D'altra banda, redimensionar i traçar de bell nou la xarxa de pluvials permetria descongestionar la part baixa del poble i evitar riscs d'inundacions.

Els avantatges:
Evitar el risc d'inundacions a la part baixa del poble
Permetre el correcte funcionament de l'estació depuradora en tot moment
Instal·lar un nous sistemes colectors d'aigua, amb més capacitat i sense risc de males olors

-Intal·lació de la xarxa de gas ciutat a tots els domicilis
El conveni que l'Ajuntament té subscrit amb Repsol Gas permetrà que aquesta calaització passi per davant els domicilis de totes les cacses d'Artà, amb la possibilitat de connectar-s'hi molt fàcilment quan el seu propietari ho desitgi.

Els avantatges:
Comptar amb una energia barata i neta per a les necessitats domèstiques de la casa (calefacció, cuina, etc.)
Evitar les molèsties que suposen les bombones de gas convencional i la seva substitució periòdica

-Soterrament de les xarxes de cablejat elèctric i telefònic
Els trenats de fils elèctrics i telefònics que es prolonguen per totes les façanes del nucli urbà i travessen cantonades i carrers són, a part d'una molèstia, un element antiestètic que en res ajuda a conservar el nostre patrimoni i la bona imatge del nostres carrers i places. El seu correcte soterrament pel costat dels carrers implicaria l'eliminació visual de tots aquests fils, millorant enormement l'estètica del poble. Per aquestes actuacions s'establirien els respectius acords amb les companyies subministradores.

Els avantatges:
Eliminació de fils, anclatges i postenses de totes les façanes i voravies del poble
Renovació de tota la xarxa elèctrica i telefònica, amb una nova sectorització urbana més segura i adequada a les necessitats actuals d'Artà

-Canalització soterrada per una xarxa de telecomunicacions
Al mateix temps que es canalitzarien les xarxes elèctriques i telefòniques s'instal·laria una nova canalització que permetés la implantació d'una xarxa de telecomunicacions integrada, amb possibilitats de servei de banda ampla, ADSL, ......... permetent la connexió telemàtica per aquells usuaris que en poguessen estar interessats...

Els avantatges:
Comptar amb una xarxa telemàtica local lliure per a tots els usuaris residents al nucli urbà
Servei de televisió per cable
Tota classe de serveis integrats de què pogués disposar la xarxa

-Repavimentació asfàltica de carrers i empedrat de places
L'obertura de síquies a la immensa majoria de carrers implicaria la reposició asfàltica i la repavimentació de tots ells. Això milloraria el ferm, actualment tan deteriorat, dels carrers del nostre poble, els seus pendents i les seves voravies segons cada cas. Les places i els eixamples podrien tenir un tractament diferent, empedrant-les o conviant-ne el paviment segons les necessitats.

Els avantatges:
Renovar el paviment asfàltics de la immemsa majoria de carrers del poble
Anivellar de nou els carrers i eliminar aquelles voravies que suposin barreres arquitectòniques o obstacles innecessaris per als vianants
Empedrar i embellir places, eixamples i carrers emblemàtics, peatonitzant-los.
Possibilitat de regular i moderar el trànsit, delimitant zones peatonals i semi-peatonals, senyalitzant i restringint l'aparcament i marcant vials exclusius per a peatons i bicicletes (Pla de Moderació del Trànsit d'Artà)
Crear noves zones verdes i sembrar més arbres en aquells carrers l'amplada dels quals ho permetés


El projecte i la seva aprovació
La importància d'aquest projecte i la seva execució requerirà forçosament la implicació de tota la població. S'haurà de sotmetre a exposició pública i, abans de la seva aprovació definitiva per iniciar-ne les obres, s'hauran de plantejar els pros i contres de cada projecte, tots els seus detalls i la forma de dur-los a terme. La informació ciutadana serà en tot moment fonamental per a la seva bona execució.

Els costos i el seu finançament
Un projecte d'aquesta envergadura requereix un pla de finançament específic i autònom de la resta de les obres i inversions municipals. Si bé ja es compta amb part del finançament per part del CIM, resten pendents les aportacions que hi ha de fer el Govern de les Illes Balears, els Fons Socials Europeus i l'aportació que n'haurem de fer els veinats. Fins que tot aquest pla no es clogui no es poden envestir les obres. D'altra banda, un projecte amb un component mediambiental tan alt com és aquest forçosament ha de comptar amb al implicació de les administracions supramunicipals.

Les fases d'execució
Les fases o etapes d'execcució de les obres ja estan perfectament delimitades. Sectoritzades per barriades, de la part baixa del poble a la part alta, la seva execució s'ha de fer de tal manera que s'interrompin el mínim possible els diferents serveis que s'estaran renovant, sobretot serveis bàsics com les aigües i la resta de subministraments.

Les obres i les seves molèsties
En tota seguretat, aquest tipus d'obres causaran molèsties a tota la població, tant quan les tengui davant casa seva com quan afectin a altres zones del poble: síquies, materials d'obra, barreres, maquinària fent feina, etc. La circulació del trànsit també se'n ressentirà. S'ha de dissenyar un pla de treball que interrompi el mínim possible la vida quotidiana dels ciutadans.


Altres obres d'infraestrcutura per realitzar dins aquests propers quatre anys són:

-completar els sectors pendents de l'enllumenat públic d'Artà (na Pati i sector Gran Via-31 de març)

-crear noves zones d'aparcaments públics a les barriades de na Pati, sa Pista i sos Monjos

-crear una via peatonal i per a bicicletes de la barriada del Cós fins al camp de futbol de ses Pesqueres, mitjançant el cobriment i condicionament de la Síquia

-reforma i condicionament de l'escorxador municipal per convertir-lo en un centre de transformació de productes càrnics del parc natural

-construcció d'un gran magatzem municipal al polígon industrial per poder-hi concentrar els vehicles i la maquinària de l'àrea de serveis i manteniment

b) Obres d'infraestructura d'iniciativa compartida:

La realització d'algunes obres importants d'infraestructura requereixen forçosament la col·laboració entre dues o més administracions. Entre els convenis de col·laboració prevists per als pròxims quatre anys s'hi contemplen:

-obertura de la ronda nord de circumval·lació de ses Pesqueres a baix de sa Clota a través d'un conveni amb el Consell de Mallorca
-repavimentació de tots els camins rurals municipals que es troben en mal estat, a través d'un conveni amb la Conselleria d'Agricultura
-arranjament de la carretera de Betlem mitjançant un conveni amb el Consell de Mallorca

c) Obres d'iniciativa extramunicipal:

D'entre les obres d'infraestructura urbana que es podran dur a terme dins els pròxims anys i que l'Ajuntament ha d'impulsar podem destacar:

-inici de les obres d'urbanització del Polígon Industrial i de Serveis dels Pujols
-execució de les obres d'urbanització del sector urbanitzable de sos Monjos
-implantació de les fases de depuració terciària a les estacions depuradores d'Artà i de la Colònia
-construcció de les rodones previstes pel CIM a les entrades del poble: carreteres de Palma i d'Alcúdia i el corresponent vial de connexió entre una i l'altra
-execució de les diferentes unitats d'actuació urbana d'Artà (es Capamunt, darrera sa Pista, na Pati, na Carretó, Sorteta-Clota, ...) i de la Colònia (cas Frare-carrer Major, sector Geneques...)
-promoure l'arranjament de la carretera de sa Duaia amb la implicació del Cim i del Govern
-promoure l'arranjament del camí de sa Tudossa, que condueix cap a les finques públiques

Nous equipaments municipals

Als equipaments públics ja existents dins el nostre municipi enguany se n'hi afegiran de nous que, o bé ja estan en funcionament o estan a punt d'entra-hi. L'obertura i utilització d'aquests nous equipaments municipals passaran a incrementar, tard o d'hora, els costos de manteniment corresponents. Així, tenim que a la llarga llista d'edificis i equipaments municipals ara s'hi afegeixen:


-nou Centre de Dia
-nova Escola Infantil de la Colònia
-nova ampliació del cementeri d'Artà
-nova ampliació del centre de na Caragol
-noves dependències de la Sala i de l'edifici de ses Escoles
-nou Casal de Joves
-noves instal·lacions esportives
-nou teatre municipal


Serveis de manteniment

L'increment d'infraestructures, equipaments i serveis que s'ha generat durant aquests darrers anys en benefici dels ciutadans del nostre municipi també ha reportat un increment de la despesa corrent per al manteniment de tots aquests recursos municipals. Això implica tenir en compte i en tot moment que l'augment dels recursos també tendeix a generar un augment de costos.
Per això no podem deixar de banda el manteniment constinuat constant de totes les infraestructures de titularitat municipal, evitar la seva degradació i procurar tenir-les en bon estat de conservació i ús.

Els edificis municipals
Els edificis públics que depenen de l'Ajuntament són molts. Alguns d'ells són de recent creació i d'altres ja fa anys que existeixen i tenen una utilitat pública. Tots ells requereixen, depenent de cada cas, una revisió i manteniment permanents.


-la Sala
-na Batlessa
-ses Escoles
-el teatre municipal
-l'edifici de sa Central
-el teatre vell
-l'edifici de la Guàrdia Civil
-el quarter de Betlem
-el centre escolar de na Caragol
-els edificis municipals de la Colònia
-l'escorxador
-els poliesportius
-ses Pesqueres
-l'edifici del Pes
-el centre de recollida d'animals

-el Centre de Salut


Parcs, jardins i zones verdes

Afortunadament, els parcs públics, els jardins i les zones verdes són cada cop més nombrosos per al gaudi i l'esbarjo del ciutadans d'Artà i de la Colònia. Però el seu manteniment i el seu bon estat de conservació també reclama cada cop més una inversió constant. Tenir aquestes zones netes, cuidades, sembrades i en bon estat és una tasca que s'ha d'afrontar amb els recursos i els mitjans tècnics i humans adequats.


-jardins del Collet
-arbres de places i carrers
-parcs infantils d'Artà (3) i
de la Colònia (2)
-jardins de na Caragol
-jardins de Costa i Llobera
-jardins de la Residència
-voltants de Sant Salvador
-jardins de la Colònia i Montferrutx
-jardins de na Batlessa


Enllumenats públics

Els enllumenats públics d'Artà, la Colònia i Montferrutx requereixen un manteniment constant de cap a cap d'any. També és objecte de revisió periòdica l'enllumenat artístic de l'Església i Sant Salvador, que ja compta amb molts d'anys de funcionament.
Pretenem fer un estudi econòmic sobre la possibilitat de donar en concessió el manteniment dels diferents enllumenats públics i un servei d'intervenció immediata en el cas d'avaries.

Xarxes d'aigua

Les xarxes d'aigua d'Artà, tant les netes com les residuals, pateixen des de fa temps greus deficiències que reclament la seva renovació total. La xarxa de pluvials també és del tot insuficient. Per això, els Independents d'Artà, lluny d'amagar aquest problema i apadaçar-lo, proposam l'anomenat Projecte de Reforma Integral d'Artà, que preveu la renovació, millora i ampliació d'aquestes xarxes, compmenentant.les amb d'altres. No podem permetre que entrats ja dins el segle XXI tenguem les pèrdues d'aigua que patim, ni filtracions d'aigües brutes als aqüífers. A més, tenir unes canalitzacions d'aigües deficients també és motiu d'humitats i de possibles probremes higiènico-sanitaris.


Mercat municipal

El mercat municipal del dimarts és, sens dubte, un reclam turístic i publicitari del nostre municipi. Una font d'ingressos que creim que s'ha de cuidar i fins i tot potenciar. Per això, mantenir i millorar el seu aspecte, ampliar l'oferta i promocionar-lo és el repte que ens proposam.
El mercat cobert de sa Central també necessita millorar. S'ha de canviar el paviment i creim necessari fer un estudi seriós per canviar-ne la coberta i passar un forjat que duplicaria l'espai existent per destinar a usos diversos.

L'escorxador municipal

L'actual escorxador municipal serà ben aviat objecte d'una reforma integral i passarà a converntir-se, no tan sols en un lloc de sacrifici de d'animals (oví i porquí), sinó en un Centre de Transformació de Productes Càrnics perfectament homologat i els productes resultants del qual seran comercialitzables arreu de tota Europa.
Es tracta d'un projecte pilot, finançat amb fons de l'ecotaxa del Govern de les Illes Balears i vinculat al Parc Natural de Llevant, que pretén revitalitzar el sector agrícola i ramader de la zona i revaloritzar els productes autòctons que s'hi cultiven i treballen.

Cementeris municipals

L'ampliació de cementeri d'Artà, amb prop de 600 noves unitats d'enterrament i un modern tanatori per poder vetlar els difunts, ha suposat una millora molt important per als artanencs. S'ha satisfet sobradament la demanda i les condicions de què gaudeix ara són inqüestionables.
A la part del cementeri vell volem renovar tota la instal·lació elèctrica i la fontaneria, a més de pavimentar els carrerons per facilitar-hi l'accés sense que s'hagin de banyar els peus quan plou.
També contemplam millores i i la construcció de noves capelles al cementeri de la Colònia.

Centre de recollida d'animals

Aquest servei, tot i passar desparcebut per molta de gent, és de gran utilitat de cap a cap d'any, ja que permet la recollida i manutenció dels animals domèstics que es troben pel poble o que se capturen perquè causen danys per foravila. La guarderia rural se n'encuida i continuarà vetlant pel seu bon funcionament.
Tot i això, es preveuen fer campanyes de concienciació sobre la tenència responsable d'animals domèstics, sobretot cans i moixos.

Servei d'intervenció immediata

Creació d'un servei permanent d'intervenció immediata per afrontar totes aquelles eventualitats o avaries que es puguin produir al llarg del dia. Amb una simple telefonada al telèfon d'aquest servei es pretén abordar i resoldre el problema amb la màxima celeritat i promptitud. Avaries en l'enllumenat públic, fuites d'aigua, avaries de comptadors, desperfectes en el mobiliari urbà, senyals de trànsit, etc. han d'afrontar-se ràpidament per part dels serveis municipals i donant una resposta ràpida i atenta a les demsndes ciutadanes que es facin en aquest sentit.

Protecció civil i seguretat ciutadana

Policia Local
Pla municipal d'emergències
Cos de Voluntaris de Protecció Civil

 
Urbanisme
Serveis Socials i Assistencials
Educació i Cultura
Obres i serveis  
Esports
Colònia de Sant Pere
 
 
 
Colònia de Sant Pere
Esports