Programa 2003-2007
 

Economia Hisenda i Interior

L'àrea municipal d'economia i hisenda és una de les més importants de l'Ajuntament i de la que en depenen la resta d'àrees i departaments municipals.


En aquests darrers anys s'ha duit a terme inversions molt importants dins el nostre municipi. Tot i que la majoria d'elles estaven parcialment finançades per altres administracions públiques, l'Ajuntament d'Artà ha hagut d'aportar la seva part per fer-les realitzables ja que, de no haver estat així, difícilment s'haurien pogut assolir.


L'esforç inversor realitzat aquests darrers anys ha estat molt important. Si bé és cert que la situació econòmica de l'ajuntament se n'ha ressentit, Artà no podia deixar passar oportunitats de finançament extern perquè les realitzacions fetes ara no existirien. D'aquí que per als propers anys proposem una política de contenció inversora prioritzant el manteniment i la consolidació de les inversions duites a terme i que els artanencs i coloniers ja aprofitam actualment.


El nou teatre municipal, l'ampliació del cementeri, la nova escola de la Colònia, els vestidors del poliesportiu de la Colònia, el passeig de la mar, la compra de can Solivelles, les obres al carrers de Ciutat i Antoni Blanes i d'altres han estat possibles gràcies a la signatura de convenis amb diferentes conselleries del Govern de les Illes Balears, amb del Consell de Mallorca o fins i tot amb departaments de la Unió Europea.


En el cas d'algunes inversions per a noves infraestructures, com ara el nou Teatre, can Solivelles, l'ampliació del cementeri i d'altres de menors, l'Ajuntament ha concertat préstecs amb entitats financeres per sufragar-ne o bé els costos o bé la inversió inicial. Això ha fet que el nivell de l'endeutament municipal hagi pujat considerablement i que l'actual marge de maniobra sigui molt petit.


Per aquest motiu, i una vegada s'han cobert en gran mesura les necessitats bàsiques de la població pel que fa a infraestructures públiques, el nivell previst d'inversions per als propers anys haurà de ser molt limitat, fent només allò que és imprescindible i abocant tots els esforços a la contenció de la despesa, el control pressupostari i el manteniment de les infraestructures ja existents.


Ha arribat el moment de passar de la cultura de la despesa al control de la gestió.

Objectius bàsics:

-obtenció màxima dels recursos econòmics, propis i externs, per al bon desenvolupament de l'acció municipal
-amortització i rendabilització màxima dels recursos municipals
-màxim control i rendabilització de la despesa corrent
-major control i revisió de les concessions municipals (recollida de fems, neteja, cementeris...)
-foment de l'economia productiva a través de la planificació territorial, la creació d'infraestructures públiques i privades i l'establiment de de programes de desenvolupament econòmic per al municipi incentivant la creació d'empreses realcionades amb les noves tecnologies
-reivindicació d'un Fons de Compensació Intermunicipal per compensar la política proteccionista del nostre municipi durant tants d'anys
-implantació de plans de qualitat, eficàcia i eficiència en les diferentes àrea de la gestió municipal
-reestructurar algunes àrees municipals per adaptar-les a les noves necessitats (urbanisme, brigada d'obres i policia municipal)

Així, les línies econòmiques de l'actuació municipal seran set:

1.Pressió fiscal moderada
2.Tendència a l'autofinançament dels serveis (distingir serveis generals de serveis personalitzats) i pla de contenció de la despesa corrent
3.Recaptació àgil, justa i eficaç (tothom ha de pagar allò que li toca i només allò que li toca)
4.Aconseguir el màxim finançament extern (Unió Europea, Govern Central, Govern de les Illes, Consell de Mallorca, Mancomunitat del Nord, FELIB, etc.)
5.Control rigorós de l'endeutament (revisió i amortització ràpida dels préstecs)
6.Rendabilització del patrimoni municipal en tots els aspectes possibles
7.Implantació de noves fórmules de gestió, descentralitzades, més àgils i amb més capacitat de maniobra que la pròpiament municipal (instituts municipals, fundacions, gerències, etc.)

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Esports