Joan Miquel Torres Rigo
- Pàgina Personal -
Presentacio - Programari Lliure - Bulma - Aula Cultural - Teatre - Projectes - Aficions - Causes perdudes - Cites - Descàrregues - Enllaços - Currículum

Secció en construcció.

Hi estic treballant:

HTOL:

Llibreria en PHP/javascript per a la creació d'aplicacions web interactives amb gestió d'events i optimització del consum d'ample de banda.

La fase inicial de HTOL es troba bastant avançada, però en aquests moments, el projecte està un poc aparcat debut al temps que m'absorbeix el fet d'haver-hos posat en marxa (com explic al següent apartat) a l'equip de Bulmagés.

Aquestes llibreries havien de servir de base pel projecte Gesweb. Projecte del qual no he renunciat en absolut, sino que segurament acabarà materialitzant-se integrat en el projecte Bulmagés.

BulmaFACT:

Cap a finals de març del 2004, l'equip de Bulmagés decidí que ja era hora de posar les bases de l'aplicatíu de facturació. Aleshores, tenint en compte la feina i experiència que jo tenc en el tema vam decidir el següent:

  • Marcar-nos com a primer objectíu la implementació del mòdul de TPV.
  • Que per implementar el mòdul de TPV és necessari tenir definit el model de dades definitiu (o si més no el més pròxim possible) de tota la gestió per evitar que les fases posteriors del projecte ens obliguin a modificar substancialment el mòdul de TPV.
  • Que el TPV per si tot sol no serveix de res i que és necessari, al menys, tenir implementada una part mínima de la gestió que ens proveeixi la intefície d'entrada de les dades sobre les que treballarà el TPV.
  • Que per això, un cop definida la Base de Dades i amb l'ajut del codi que jo tenc de duniversal.com, implementarem una gestió mínima tan ràpidament com ens sigui possible per tal de que el mòdul de TPV pugui funcionar.

ERM-Nav

A l'hora de definir el model de dades de Bulmafact ens vam basar en la documentació que jo tenia de la base de dades del projecte mort de duniversal.com. Hi havia de tot: Diagrames Entitat-Relació (en openoffice), Models relacionals, la Base de Dades en serveï i un munt de notes sobre canvis que s'han fet en el model relacional o dirèctament sobre la B.D. sense actualitzar el model Entitat-Relació.

Va dur molta feina recopilar totes les bones idees del passat (que no voliem perdre) i juntar-les amb les idees i requeriments del projecte present. Per això i, sobretot pensant en les més que probables modificacions futures, com explic a aquest article, vaig mirar de cercar una eina que m'ajudàs a fer i mantenir els diagrames E-R amb el mínim de feina possible. Però com que no en vaig poder trobar cap, vaig decidir de fer-me la meva pròpia :-)

Al final sembla que ha sortit una eina bastant útil de la que realment n'estic orgullós. Encara queden alguns detalls per polir, però ja es pot fins i tot obtenir el model relacional a partir del model ER, permet la integració de forma molt pràctica de tota la documentació normal d'una B.D. (Model ER, Diccionari de dades...) i ja ha rebut algunes colaboracions externes com un editor QT fet per uns al·lots de Canàries.

Actualment ens coordinam a través d'aquesta llista de correu. Encara que no descartam crear un portal específic pel projecte en el futur.

Futurs:

GesWeb:

Estic projectant la codificació d'una aplicació de gestió sobre interfície web orientada a l'optimització de la gestió de la informació estratègica dels articles (productes o serveïs) pensada per maximitzar la quantitat, qualitat i vigència de la informació comercial a l'hora que minimitzar la feina que el manteniment d'aquesta informació implica.

Aquest projecte ve a ser la culminació del projecte que no vaig poder acabar a http://duniversal.com i per el que estic treballant ara mateix en la llibreria que anomeno "HTOL" que vull utilitzar per aquesta aplicació.

Passats:

  • duniversal.com:Una aplicació de gestió i portal web que vaig començar amb molta d'il·lusió per a l'empresa a la que encara treballo, a la que li vaig dedicar moltes hores del meu temps de lleure i que al final vaig abandonar desilusionat pel poc interés de l'empresa. Ara vull aprofitar el que vaig aprendre de l'experiència per desenvolupar la mateixa idea des d'un punt de vista més flexible i adaptable a qualsevol tipus de negoci.
  • turbo2think: Una llibreria per poder compilar aplicacions que utilitzassin les llibreries gràfiques de Think Pascal (MacOS) en TurboPascal (MS-DOS)
  • J10T: Un prototip de teclat que amb només 10 tecles oferia la mateixa funcionalitat que un de 102.Còm contactar amb mí?