El projEctE dIdàcTIc

La INauguracIó I la coNfErÈNcia

ElS TExToS dE l'ExpoSIcIó

lES pEcES EN ImatgES

pEr SabEr-NE mÉS

crÈdITS I coNTacTE