email:mdmontserrat@mallorcaweb.net

|AGENDA|

|COMUNICACIONS|

|FOTOGRAFIES|

|GRUPS|

|HISTÒRIA|

|OBJECTIUS|

_Història de la Parròquia Mare de Déu de Montserrat

1_Creació
_La parròquia de la "Mare de Déu de Montserrat", aleshores anomenada de Sta. Caterina Verge i Màrtir fins el juny de 1971, fou creada per decret del Bisbe Rafael Alvárez el 15 de juliol de 1965, però no és fins el juliol de 1967 que aquest és publicat al butl.letí dicoesà, i n'és anomenat com primer rector Mn. Bartomeu Pascual Umbert, que fou ajudat pel diaca Bartomeu Suau Serra. El terme parroquial era Es Rafal Vell, que tenia uns dos mil habitants. La familia Munar-Carbonell donà un solar de 2.000 m2.

2_Inauguració
_El temple, que havia de ser provisional, i que durà així 25 anys, era una cotxera mig arranjada al C/ C, ara Ortega i Gasset. Fou inaugurat l'1 d'octubre de 1967 amb la celebració d'una Eucaristia al carrer presidida pel pro-Vicari General de la diòcesi Mn. Antoni Pérez, acompanyat d'alguns preveres. Hi assistiren uns sis-cents feels, i el batle de del barri, Pau Seguí. Una campana instal.lada damunt una soca d'ametler en un edifici no acabat en fou el campanar.

3_Preveres
_Han servit i animat pastoralment la parròquia en anys succesius els preveres *Mn. Gabriel Tomàs (agost-1969) *Mn. Sebastià Mesquida (octubre-1971) ajudat pels teòlecs Pere G. Bestard i Antoni Bonet, que s'ordenaren aquí a la Pasqua de 1977 *Mn Antoni Bonet(juliol-1978) ajudat per Mn. Jaume Pons, *Mn. Llorenç Lladó (setembre-1979) ajudat del pre-diaca Gori Estarellas que és ordenat el desembre de 1981, *Mn. Miquel Gual (novembre-1984), *Mn. Jaume Rovira (Juny-1985)

4_Guarderia Social
_Des del octubre de 1975 fins a 1984, amb l'ajuda de Càritas Diocesana, la parròquia va crear i organitzar una guarderia social, amb una mitja de assistència de cent nins, baix la direcció de Sor Caterina Vallespir i un bon grup d'educadores. Després, els locals es cediren per aules de l'escola provisional del barri, i l'any 1986 aquests constituïren el Centre Parroquial fins a la nova construcció.

5_Religioses
_Durant aquests mateixos anys col.laboraren molt amb la parròquia un grup de religioses i novicies franciscanes de la comunitat de Mater Misericordiae, i des de llavors i fins a la seva mort (gener-1998) Sor Àngela Albertí hi ajudà en tot, fou un puntal parroquial, i amb esperit franciscà serví als vells, als malalts i als pobres. Després algunes altres segueixen col·laborant en distintes tasques pastorals.

6_Activitats de més relleu social 1967-87
_ *Grup de Joves "Nova Generació" (1970) *1rs. Confirmacions (1972) *Participació activa en la constitució de la 1ª AAVV de Palma (1973) *1r. campament de nins a Cala LLombards, i club "Los Amigos" (1976) *1a. colònia d'estiu dels majors a Son Fe, i grup de 3a. edat "Verge de Montserrat" (1979) *Alfabetització d'Adults (1980) *Catequesi Familiar (1981-84)

7_Equip Solidari de Preveres
_Al juny del 1987 es anomenat un equip solidari de preveres, Mn. Josep A. Fuster, Mn. Antoni Bonet i Mn. Guillem Rosselló, per servir junts les parròquies de "Mare de Déu de Montserrat", "Corpus Christi" i "St. Vicenç Ferrer", amb més presència a la parròquia respectiva. Al partir Mn. Guillem Rosselló s'incorporà successivament a l'equip Mn. César Murillo i Mn. Jaume Pons, fins a la supressió de la parròquia de St. Vicenç Ferrer. A 1998 Mn. Antoni Bonet parteix al Perú, i és anomenat Mn. Antoni Vera.

8_Pastoral de Conjunt
_L'equip solidari promogué també una pastoral solidaria, distribuint-se els preveres la coordinació i animació de tots els grups específics inter-parroquials. Es creà un únic Consell de Pastoral, i un Bol·letí Informatiu "Es Pont". Es feien trobades de formació i d'amistat de conjunt a tots els grups. Es celebraven Eucaristies Comunitàries i Trobades de Germanor amb forta significació. Es duia una mateixa línea de litúrgia evangelitzadora. --Aquest tipus de pastoral de conjunt durà fins l'any 1998--

9_Ampliació
_A l'abril de 1991 s'inauguraren uns locals parroquials al Rafal Nou, cedits per l'IBAVI, per a activitats pastorals i socials, i que la parròquia oferia a altres moments al nou grup de majors "Bons Amics"; cada diumenge s'hi celebrà la Eucaristia fins a tenir el nou temple. Igualment la parròquia col.laborà amb Sor Àngela per aconseguir uns locals propis del grup de majors al Rafal Vell, inaugurats també a l'abril de 1991. També al octubre de 1994 la parròquia incorporà la població de Son Fortesa-Nord per major proximitat, pujant el nombre de feligresos a uns dotze mil

10_Activitats de més relleu social 1987-2000
_ *Confirmacions de joves cada any *Re-creació del grup d'Esplai "Els Amics"(1990), i "Joves Solidaris" *Grup muntanyer "Amics del Vent" *Grups Sinodals (1996-99) *Solidaritat generosa a moltes de campanyes d'ajuda a pobles de Tercer Món *Grup de recerca de feina pels aturats *Campanya de suscripcions i ajudes pel Nou Temple i l'auto-financiació *Eucaristia celebrada per Mons. ,arquebisbe de Gitega-Burundi (199 ) *Benedicció als nous Servidors de la Eucaristia (1999)

Història del Nou Temple >| fòrum web | DESIGN & CONCEPT : fco_martin'04 |