Esquema

miróllull gravat mallorcalínia
TÈCNICA · TÉCNICA · TECHNICS
línia
Els primers gravats: procés bàsic · Los primeros grabados: proceso básico ·
The first engravings: basic process

Quadre sinòptic de classes de gravat · Cuadro sinóptico de clases de grabado ·
Chart of engravings sorts

Classificació dels procediments · Clasificación de los procedimientos ·
Classification of the procedures

Eines · Herramientas · Tools
Realització de la imatge en la matriu · Realización de la imagen en la matriz ·
Making the image on the plate

Estampació · Estampación · Printing
Terminologia · Terminología · Terminology
Mostra de classes d'estampes · Muestra de clases de estampas · Classes of prints sample
Seqüència d'un procés: la serigrafia · Secuencia de un proceso: la serigrafía ·
Sequence of a process: the silkscreen
línia
     
 
 
<-- directori
 
<-- introducció
 
<-- esquema
 
<-- Mallorca
 
<-- tècnica
 
<-- història
 
<-- bibliografia
 
<-- gravador
 
     
R. Llull espaiEls primers gravats s'estampaven en relleu sobre un bloc de fusta incís amb una ganiveta.  
     
M. de Cervantes espaiLos primeros grabados se estampaban en relieve sobre un taco de madera tallado con una cuchilla.  
     
W. Shakespeare espaiThe first engravings were stamped in relief on a wooden block carved with a knife.  
     
     
       
  PROCÉS BÀSIC · PROCESO BÁSICO · BASIC PROCESS  
       
       
       
  gravar Entallar la imatge en el bloc.
Entallar la imagen en el taco.
Engrave the image on the block.
 
       
  tintar Tintar la superfície del motlle.
Entintar la superficie del molde.
Ink the plates surface.
 
       
  col·locar paper Col·locar el paper.
Colocar el papel.
Place the paper.
 
       
  premsa Premsar el paper sobre el motlle.
Prensar el papel sobre el molde.
Press the paper on the plate.
 
       
  retirar estampa Retirar l'estampa i deixar-la assecar.
Retirar la estampa y dejarla secar.
Remove the print and to allow it to dry.
 
       
       
 
    pujarQuadre sinòptic de les classes de gravat
Cuadro sinóptico de las clases de grabado
Chart of engravings sorts

    RELLEU
RELIEVE
RELIEF
  BUIT
HUECO
INTAGLIO
 
PLA
PLANO
PLANOGRAPHIC
 
               
               
Directe  
  FUSTA
MADERA
WOOD

 
  Xilografia
Xilografía
Xilography
·a fibra
·a la fibra
·Woodcut
·a contrafibra
·a testa
·Wood-engraving
 
 
  LINÒLEUM
LINÓLEO
LINOLEUM

 
  Linoleografia
Linograbado
Linoleum cut
 
 
  METALL
METAL
METAL

 
  Burí
Buril
Burin
Punta seca
Punta seca
Dry point
Manera negra
Manera negra
Mezzotint
Manera de llapis
A manera de lápiz
Crayon-manner
Picat
Punteado
Stipple
Lavis
Lavado
Wash
Carborúndum
Carborundo
Carborundum
Collagraph
Colagrafía
Collagraph
 
 
  PEDRA
PIEDRA
STONE

 
  Litografia
Litografía
Lithograph
 
 
  METALL
METAL
METAL

 
  Algrafia
Algrafía
Lithograph an aluminium plate
Cincografia
Cincografía
Cincography
Offset
Offset
Offset
 
 
  MALLA
MALLA
MESH

 
  Serigrafia
Serigrafía
Screenprinting
 
 
  PLANTILLES
PLANTILLAS
MODELS

 
  Pochoir
Trepa
Stencil
 
 
               
Indirecte      
  Aiguafort
Aguafuerte
Etching
Aiguatinta
Aguatinta
Aquatint
Al sucre
Al azúcar
Sugar-lift
Vernís tou
Barniz blando
Soft-ground
 
 
     
               
 pujar
     
 
     
     
    Español espaiEnglish
     
R. Llull  CLASSIFICACIÓ DELS PROCEDIMENTS  
  Els procediments del gravat, i igualment les estampes, se poden agrupar en distintes classificacions i subclassificacions fins i tot entrelligades, segons la manera, i la combinació de maneres, amb què s'han realitzat les matrius i com se faci la impressió.  
     
     
  Una primera classificació
l'establim tenint en compte com queda la imatge en la matriu i per tant com serà tintada per transferir-la al suport.
Així, tenim:
 
     
  Impressió, o gravat, en relleu  
  relleuLa imatge queda a la superfície de la matriu. Per aconseguir-ho s'han de rebaixar totes les zones que no han de ser impreses; d'aquesta manera, la imatge queda en relleu, i aquest relleu serà el que prendrà la tinta en passar-li el rodet tintat.  
     
  Impressió, o gravat, en buit  
  buitLa imatge, en la matriu, està més a baix que la superfície; aquesta quedarà neta i la part rebaixada serà la que allotjarà la tinta a transferir.  
     
  Impressió plana o gravat pla  
  plaLa matriu no és entallada i, en conseqüència, la retenció de la tinta no depèn d'incisions ni relleus.
D'aquest grup són: la litografia, en la qual la tinta s'adhereix per la incompatibilitat entre el greix i l'aigua; i la serigrafia, on la tinta passa per les zones no obturades d'una pantalla de teixit, i el pochoir o trepa, que és el tintat a través de les zones obertes d'una plantilla.
 
     
     
  Una segona classificació
té en compte el material de la matriu. Així, simplificant, obtenim:
 
     
  En fusta  
  Xilografia (a fibra i a contrafibra).  
     
  En metall  
  Calcografia (coure, zinc, acer, ferro).  
     
  En pedra  
  Litografia (amb la variant zincografia: zinc amb un tractament de porositat que l'assimila a la pedra).  
     
  En pantalles de malla  
  Serigrafia (seda, niló).  
     
  En linòleum  
  Linoleografia.  
     
  S'utilitzen altres materials (cartó, cel·luloide, acetats, polivinil) que no aporten una denominació per ells mateixos, ja que no són sinó substituts o auxiliars dels tradicionals.  
     
     
  Una altra classificació,
referida als processos que requereixen qualsevol classe d'incisió de la matriu, s'obté per la manera amb què se forma la imatge. I presenta dues divisions bàsiques, utilitzades principalment en el gravat calcogràfic, la directa (acció mecànica) i la indirecta (acció per corrosió).
 
     
  En la xilografia i la linòleografia, fora d'escasses excepcions, la manera és la directa. Les eines són les ganivetes i les gúbies en el linòleum i la fusta a fibra; i el burí en la fusta a contrafibra, també anomanada a la tesa.  
     
  En el gravat calcogràfic, tenim:  
     
  Mètode directe  
  Burí  
  Punta seca  
  Manera negra  
  Picat  
  Carborúndum  
  Lavis  
     
  Mètode indirecte  
  Aiguafort  
  Aiguatinta  
  Al sucre  
  Al sofre  
  Vernís tou  
     
     
     
  pujar
     
 
 
     
  eines  
  Eines · Herramientas · Tools pujar
     

     
 
Realització de la imatge en la matriu
Realización de la imagen en la matriz
Making the image on the plate
----->
    pujar


     
  Estampació · Estampación · Printing  
     
     
  Amb premsa vertical
Con prensa vertical
With relief press
 
     
 
Cartolina · Cartulina · Bristol board
Paper · Papel · Paiper
Tac · Taco · Block
Base · Base · Bed 
 premsa vertical
   
 
  Utilitzada en l'estampació en relleu: xilografia, linòleum...
Utilizada en la estampación en relieve: xilografía, linóleo...
Used to print in relief: xilography, linocut...
 
   
     
  Amb tòrcul
Con tórculo
With intaglio printing press
 
     
 
Mantilla · Fieltro · Blanket
Paper · Papel · Paper
Planxa · Plancha · Plate
Platina · Platina · Platen
 
 tòrcul
 
     
  S'utilitza especialment per al gravat en buit. Dos cilindres premsen la mantille, el paper i la planxa, que són damunt la platina.
Se utiliza especialmente para el grabado en hueco. Dos cilindros prensan el fieltro, el papel y la plancha, que están sobre la platina.
It is used especially for the intaglio. Tho cylinders pres the blanket, the paper and the plate, which are on the platen.
 
   
     
  Amb premsa de carro
Con prensa de carro
With planographic press
 
     
  premsa de carro  
     
  Utilitzada en la litografia. Un carro passa la pedra i el paper per davall la rasqueta de pressió.
Utilizada en la litografía. Un carro pasa la piedra y el papel bajo la rasqueta de presión.
Used in lithography. The stone and the paper are transportet by a mobile beneath the escraper which suplies the presure.
 
     
    pujar


     
  Terminologia · Terminología · Terminology  
     
Gravat Grabado Engraving
     
Aiguafort Aguafuerte Etching
Aiguatinta Aguatinta Aquatint
Al fum
Manera negra
Mezzotinta
Manera negra
Mezzotint
Manière noir
Al llapis A la manera de lápiz Crayon manner
Al sucre Al azucar Sugar-ligt process
Burí Buril Burin
Gravat en linòleum Linóleogravat
Linóleum
Linocut
Linoleum cut
Litografia Litografía Lithography
Manera negra
Al fum
Manera negra
Mezzotinta
Manier noir
Mezzotint
Monotip Monotipo Monotype
Pochoir
Estergit
Pochoir Pochoir
Punta seca Punta seca Drypoint
Serigrafia Serigrafía Screenprinting
Silkscreen
Vernís tou Barniz blando Soft ground
Xilografia a contrafibra Xilografia a contrafibra Wood engraving
Xilografia a fibra Xilografía a fibra Woodcut
     
Eines Herramientas Tools
     
Burí Buril Burin
Ganiveta Cuchilla Knife
Granejador
Berceau
Graneador Rocker
Gúbia Gubia Gouge
Punta Punta Needle
Punta seca Punta seca Drypoint
Rascador Rascador Scraper
Rodet Rodillo Roller
Ruleta Ruleta Roulette

     
  classes d'estampes  
     
     
  la serigrafia  
  Seqüència d'un procés: la serigrafia
Secuencia de un proceso: la serigrafía
Sequence of a process: the silk-escree
 
selector   pujar
     
     
     
 línia