miróllull gravat mallorcalínia
HISTÒRIA · HISTORIA · HISTORY
línia 
     
 
<-- directori
 
<-- introducció
 
<-- esquema
 
<-- Mallorca
 
<-- tècnica
 
<-- història
 
<-- bibliografia
 
<-- gravador
 
     
Apunt històric  
línia
R Llull    
  A Europa, la primera manifestació del gravat en el sentit que descrivim, se dóna després de la introducció del paper i s'afavoreix amb la invenció dels caràcters mòbils per Gutemberg. Abans, la fusta tallada amb imatges, signes i lletres, adequadament tintada, havia servit per complementar alguns manuscrits i s'havia usat per realitzar fulls volanders, naips, calendaris i estampes devotes. BreviculumBreviculumDels còdexs il·lustrats a mà, únics i bellíssims sense cap dubte, se passava a la multiplicació d'exemplars; i, si es perdien les amples possibilitats il·luminatives de les miniatures, s'augmentava considerablement la difusió, i, alhora, s'iniciava l'evolució de la xilografia i els subsegüents procediments del gravat.
 
     
 
  Cronologia de l'estampació  
 
     
Abans de 900   Impresió, a Xina, de teixits amb blocs de fusta.
Una xilografia xinesa; l'estampa més antiga coneguda.
     
1100 a 1200   Introducció del paper i de l'estampació de teixits amb blocs de fusta a Europa.
     
1201 a 1300   Primer molí de paper a Europa, a Fabriano, Itàlia.
     
1301 a 1400   Decoració d'armadures a l'aiguafort.
Gutemberg inventa els caràcters móvils de la impremta.
Primera fusta gravada coneguda a Europa.
     
1401 a 1500   Primer llibre amb xilografies de qualitat. Weltchronik, il·lustrat per M. Wolgenut.
Primeres xilografies en color, per Erhard Ratdolt.
Primers gravats en buit a Alemanya.
La batalla dels homes nus, de Pollaiuolo.
Los doce trabajos de Hércules (1483), de Enrique de Villena.
Primers gravats a punta seca, atribuïts al Mestre del Llibre de la Casa.
Llibres d'Hores, aiguafort en relleu, a França.
     
1501 a 1600   Primeres xilografies amb efecte de clarobscur o camafeu.
La Vida de la Verge, de Durero. Xilografia.
Sant Jeroni vora d'un salze esmotchat, de Durero. Punta seca.
Primers aiguaforts d'Urs Graf.
Escuela de Fontainbleu.
Emblemas (1531), Andrés Alciato.
La dansa de la mort, de Holbein.
Lafréry realitza el primer catàleg de gravats.
     
1601 a 1700   Benedetto Castiglione descubreix la monotípia i el vernís tou,
i Ludwing von Siegen, la mezzotinta o gravat al fum.
Van Dyck, fa una sèrie de retrats a l'aiguafort.
Rembrandt innova les tècniques del gravat i l'impulsa com a art creatiu independent.
José de Ribera, Lo Spagnoletto, de 1620 a 1626 realitza la majoria dels seus gravats.
Primer tractat sobre la talla dolça i l'aiguafort, en 1645, per Abraham Bose.
     
1701 a 1800   Le Brun patenta el procés de gravat a tres colors.
Les reproduccions en gravat d'obres de Watteau popularitzen la reproducció econòmica d'obres d'art.
Piranessi grava planxes majors que les utilitzades fins aquell moment.
L'any 1774 es publica a La Haya un Quixot il·lustrat en quatre toms petits. Es l'aparició del llibre de butxaca, i amb aquesta idea l'editor Juan Jolís publica el 1755 a Barcelona, també en quatre toms Vida y Hechos del Ingenioso Cavallero D. Quixote de la Mancha, del qual, durant vint anys, imprimí milers d'exemplars.
Devers 1750 William Wynn inventa el procés de punteig i, en 1768, Leprince, l'aiguatinta.
Thomas Bewich grava la fusta a contrafibra amb burí.
Invenció de la litografia per Alois Senefelder.
Los Caprichos (1796-1799) de Goya, aiguafort i aiguatinta.
     
1801 a 1900   Delacroix i Gericault utilitzen la litografia a França.
Primers gravats en acer per il·lustrar llibres (1810).
Los Desastres de la Guerra (1810-1820. Edició pòstuma en 1863), La tauromaquia (1814-1816), Los Disparates (1819-1823), de Goya, aiguafort i aiguatinta.
W. Blake fa els gravats a contrafibra per a Les Pastorals de Virgili, de Thornton, i grava a l'aiguafort El Llibre de Job.
Los Toros de Burdeos, de Goya (1825). Litografia.
Se funda a París La Societé des Aquafortistes, que regula l'exercici de la professió.
L'Escola de Barbizon fa rebrotar l'aiguafort a França.
Arquitectura pintoresca, de T.S. Boy, una de les primeres litorgrafies a color.
Viatges Pintorescs i Romàntics per l'Antiga França (1820-1878). Litografia.
Marià Fortuny Marsal (1838-1874). "Primer gravador catalá que entrà a les carpetes dels grans colec·cionistes i en els gabinets d'estampes de més categoria." (R.V.P.)
Daumier utilitza la litografia en les seves sàtires populars.
Il·lustracions de Doré per a La Bíblia, La Divina Comèdia, ....
En 1870 s'utilitza per primera vegada el fotogravat manual.
En 1875 apareix l'acerat de les planxes de coure i desplaça les d'acer.
Inici dels procediments serigràfics.
     
1900 a ...   "Die Brüke", fundat per E.L. Kirchner en 1905, fa ressorgir la xilografia.
Ernst i Heartfiels empren per primera vegada tècniques fotogràfiques amb finalitat artísica.
Primeres realitzacions en linòleogravat (1920) per Claude Fligt i els futuristes.
Suite Vollard, (1930-1937) de Picasso.
En 1940 se fan les primeres serigrafies artístiques impreses a mà.
Picasso, dóna una forta embranzida a la litografia i fa del linòleogravat un art sobresortint.
     
 
     

     
  Apunte histórico  
línia
M. de Cervantes     
 
En Europa, la primera manifestación del grabado en el sentido aquí descrito, se da después de la introducción del papel y se favorece con la invención de los caracteres móviles por Gutemberg. Antes, la madera tallada con imágenes, signos y letras, adecuadamente entintada, había servido para complementar algunos manuscritos y se había usado para realizar hojas volanderas, naipes, calendarios y estampas devotas. BreviculumBreviculumDe los códices ilustrados a mano, únicos y bellísimos sin duda alguna, se pasaba a la multiplicación de ejemplares; y, si bien se perdían las amplias posibilidades iluminativas de las miniaturas, se incrementaba considerablemente su difusión y, al tiempo, se iniciaba la evolución de la xilografía y los subsiguientes procedimientos del grabado.
 
     
selector   pujar
     
     
     
 línia