La ciència: el programa de seguiment i recolzament a la recerca.

TAIB - El Laboratori Dennis Bishop - Seguiment meteorològic - Seguiment hídric - Seguiment ornitològic

INICI - HOME


Tot i que un parc natural no és una entitat destinada a la recerca científica, és evident que pot jugar un paper important en aquest camp, col·laborant amb les entitats que s'hi dediquen, proporcionant ajudes logístiques i d'infrastructura, i garantint la conservació dels espais i els ecosistemes objecte d'estudi.

S'Albufera ha multiplicat, a partir de la seva protecció al 1988, la seva presència a treballs i monografíes científiques i es objecte d’estudi a diferents treballs d’àmbit local i internacional. El parc ha proporcionat ajuda (i ha rebut les informacions generades) a més de vint grups científics, i a molts d'investigadors individuals, professionals o amateurs procedents d’un ample àmbit geogràfic. Alguns hi han fet treballs concrets i de curta durada, i altres hi desenvolupen sistemàticament campanyes similars al llarg dels anys. La contribució del parc natural a la millora de la coneixença científica de la natura de les illes Balears és significativa. També ha significat contactes estrets i profitosos entre científics o estudiants mallorquins i centres de recerca de l'estranger o impulsat programes de formació de gestors d’espais naturals semblants.

A la vegada, el parc procura posar a l'abast dels visitants i del públic els resultats d'aquests treballs, principalment mitjançant publicacions tècniques (Butlletí del Parc, per exemple) i amb el suport actiu a actes divulgatius (La “Setmana de la Ciència”, Els “dies dels aucells” o “de les zones humides”, exposicions, intercanvis tècnics, estades, etc).

Ambtot el parc, amb mitjans propis, du a terme el seguiment científic de diferents paràmetres relacionats amb l’ecologia i la biodiversitat de s’Albufera:  el seguiment meteorològic, el seguiment hídric i, fonamentalment, el seguiment ornitològic de la zona humida. Per altre banda, es duen a terme al parc altres programes de seguiment, entre els que destaquem: el seguiment de l’ús públic del parc (amb l’obtenció de dades de freqüentació, orígen i tipologia dels visitants) i el seguiment dels efectes de les pastures sobre la vegetació. L9estació meteorològica permet la recollida diària de dades que són trameses a l’Institut Nacional de Meteorologia i incorporades a la base de dades del parc. El seguiment de la qualitat de l’aigua compta amb la col·laboració de la Direcció General de Recursos Hídrics. Es té especial cura en vetllar per la quantitat de nitrats, fosfats i altres contaminants presents en les aigües del parc.

Des de 1988 es recopila sistemàticament tota la informació sobre les poblacions d’aus, els moviments migratoris, la reproducció, l’evolució de les espècies reintroduïdes... El seguiment ornitològic es realitza mitjançant recomptes, l’anellament científic i el registre d’observacions. Les aportacions fetes pels visitants també s’incorporen a la base de dades. Més de vint grups de recerca i molts científics d’universitats i institucions de l’estat i de l’estranger, realitzen treballs sobre botànica, zoologia, geologia, ecologia, etc. en col·laboració amb el Parc.

El Parc compta amb un complet laboratori, que du el nom “Dennis Bishop, i diferents equipaments científics per a recolzar els projectes de recerca i la tasca del parc; aquest ha estat possible gràcies la donació efectuada l’any 1999 per la vídua i les filles del Sr. Bishop.

La major part de les activitats de recerca es fan dins el marc de TAIB, la Iniciativa s'Albufera per a la Biodiversitat, integrat per científic de diversos camps procedents d’arreu d’Europa. Des de 1989 realitzen un seguiment continuat de la biodiversitat, l’ecologia, el canvi ambiental i els efectes de la gestió del parc. Els resultats de les investigacions es donen a conèixer amb diverses publicacions i pàgines web. Una fita en la divulgació ha estat la publicació de l’inventari de biodiversitat de s’Albufera, que recull les més de 3000 espècies d’animals plantes i fongs presentes en el parc. La contribució del parc natural a la ciència és fonamental, emperò l’aportació més important és garantir la conservació de les espècies i els ecosistemes.


 

TAIB

TAIB (The Albufera Initiative for Biodiversity - (Iniciativa s’Albufera per a la Biodiversitat) és un grup científic multidisciplinar d'experts independents (del Regne Unit, l’Estat Espanyol i altres parts d’Europa) que realitzen un seguiment de la biodiversitat, el canvi ambiental i els efectes de les pràctiques de gestió al parc natural de s'Albufera ininterrompudament des de 1989. Els seus principals estudis es centren en l’avaluació dels efectes de la gestió del parc sobre la seva biodiversitat i en assessorar en la planificació i gestió. El projecte del TAIB, consolidat el 1999, va ésser originàriament dissenyat per Earthwatch Europe i per la direcció del Parc.


Les àrees d'investigació més importants són: seguiment del canvi climàtic, estudi i inventari de la biodiversitat de s'Albufera,
(invertebrats aquàtics, plantes, fongs, insectes...), evolució de la zona dunar d'Es Comú, impacte de les pràctiques de gestió, ecologia dels hàbitats i les espècies més importants del parc natural (invertebrats aquàtics, aucells, libèl·lules, ortòpters, caràbids, papallones nocturnes i canyet, ús públic, interpretació i educació ambiental, estudis d’impacte ambiental, etc...

Voluntaris de diferents estats europeus, de la Península i de les Illes participen a cada grup de treball que s'organitza a la primavera i la tardor. La formació d'estudiants i gestors de zones humides és un objectoi prioritari del programa.


D'ençà l'any 2000 les tasques d'aquest grup estan finançades per la Conselleria de Medi Ambient i compten amb la col·laboració de l'equip del Parc. 

La major part dels resultats (en anglès) i informació detallada del projecte la trobareu a la web deTAIB.

PRINCIPI

 

TAIB The Albufera INternational Biodiversity Group


 

EL LABORATORI DENNIS BISHOP

El 3 de novembre de l'any 2000 va veure la llum l'ambiciós projecte de la dotació d'un complet laboratori de camp que ha esdevingut d'especial importància per s'Albufera i la seva conservació. El projecte va ésser possible gràcies a la generosa donació de la familia Bishop

El laboratori, erigit en memòria de Dennis Bishop,  compta amb un complet equipaments científic i tècnic: 2 microscopis, 2 lupes binoculars, conductímetre, ph-metre, oxímetre, telescopis, GPS, trampes de llum, 2 ordinadors, programari, escaner de diapositives, camera digital, generador portàtil, etc... Són significatives les col·leccions d'insectes de referència i l'herbari de que disposa. També ha recopilat una biblioteca específica i molts documents tècnics sobre la biodiversitat de s'Albufera i de les zones humides mediterrànies en general.

El laboratori serveix per a recolzar la tasca dels diferents grups que participen als programes de seguiment i investigació del parc, també dona suport logístic a la tasca del personal del parc.

 


               
Signatura de l'acord de cessió del Laboradori DENNIS BISHOP entre la Consellera Rosselló i la Sra. Pat Bishop /  Vista del laboratori / Equipaments i Placa commemorativa

PRINCIPI

 


 

EL SEGUIMENT METEOROLÒGIC

Des del juny del 1986 el Parc Natural de s'Albufera disposa d'una estació meteorològica (la B-605) integrada dins la xarxa del Instituto Nacional de Meteorología, situada vora les cases del Parc, a Sa Roca. Les referències per s'Albufera abans del 1986 consideraven, amb marcades llacunes, les estacions de Sa Canova (Sa Pobla), Alcúdia o la torre de medicions de GESA al Forcadet.

Actualment, l'estació de s'Albufera està equipada amb termòmetre de màxima i mínima, pluviòmetre, evaporímetre, termo-higrograf, pluviògraf, heliògraf i psicòmetre. El seguiment de l'estació l’efectua diàriament el personal del Parc i les dades són trameses al Centre Meteorològic de Palma de Mallorca (INM), efectuant-se per altre banda des del Parc la informatització de les dades de pluja i temperatura amb la finalitat d'obtenir el climograma anual.

Les dades obtingudes amb l'estació estan a l'abast de tots els usuaris del parc i han servit per a conèixer la situació i l'evolució climatològica de s'Albufera a la vegada que han complementat els diferents projectes d'investigació  duts a terme al Parc.

ESTACIÓ METEOROLÒGICA AUTOMÀTICA - DADES ON-LINE (des d'octubre 2004)

Dades meteorològiques

PRINCIPI

 


Estació meteorològica


 

El SEGUIMENT HIDRIC I DE LA QUALITAT DE L’AIGUA.

Des d’octubre del 1994 el parc realitza el seguiment de la qualitat de les seves aigües. La determinació dels punts de mostreig es realitzà de forma conjunta entre els responsables del Parc i experts de la Universitat de les Illes Balears, utilitzant criteris d’operativitat i complementarietat (possibilitant així la comparació amb dades d’anteriors estudis - i funcionalitat (obtenció del màxim d’informació i detecció de possibles focus contaminants). D’aquesta forma s’establí una xarxa de 26 punts de mostreig arreu de s’Albufera, dintre i fora del Parc Natural. D’aquests punts establerts, 3 romanen secs durant bona part de l’any degut a la natural dinàmica de les aigües de s’Albufera.

Els paràmetres que es mesuren són: la conductivitat i l’índex de sal, la concentració d’oxigen dissolt, el percentatge de saturació d’oxigen i el potencial d’oxi-reducció, el pH i la temperatura. Per a aquestes mesures es fa servir l’equip multiparamètric Multiline P4 de la marca WTW. Per altre banda, des del gener del 2001 el Laboratori d’Anàlisis de la Conselleria de Medi Ambient (Direcció General de Recursos Hídrics) analitza mensualment 26 mostres d’aigua de s’Albufera per a determinar el contingut de Nitrats, Nitrits, Fòsfor total, Fòsfats, Amoni, Carboni orgànic total, conductivitat i pH.

PRINCIPI

 


Equip pel seguiment de la qualitat de l'aigua.


 

EL SEGUIMENT ORNITOLÒGIC

L’obtenció de dades ornitològiques ha estat un dels referents importants en la determinació de la gestió de s’Albufera. Es ve realitzant, des del 1988, una recopilació sistemàtica i metòdica de les observacions dels canvis en les poblacions dels aucells. Aquestes observacions són la base dels Anuaris Ornitològics del parc i de les cooperacions amb altres organismes i institucions que es dediquen a l’estudi i seguiment de l’ornitologia a nivell insular, estatal i europeu.

Es recull tota la informació possible sobre la fenologia reproductiva: els cants o vols territorials, copules, construcció de nius, observacions d’ous, polls i joves de les més de seixanta espècies que crien al Parc. L’esforç més general és, però, en tots els moviments temporals de les més de dues-centes seixanta espècies que s’han registrat al Parc: el començament i la densitat de les migracions, l’estudi del nivell de les poblacions estivals i hivernals, l’anellament científic, el seguiment de les espècies reintroduïdes i la cooperació amb estudis o projectes que altres investigadors realitzen al Parc., etc. També, pel gener es participa a nivell estatal en el cens d'aus aquàtiques hivernants constatant que s'Albufera destaca per acollir la major població d'aus hivernants a les Illes.

La participació dels visitants en el seguiment de l’avifauna és diversa i variada. S’elaboren uns resums (llistats) ornitològics quinzenals en diferents idiomes que tenen la possibilitat de ser tornats al Parc amb les observacions fetes pel visitant les quals s’incorporen a la base de dades. També es manté una pissarra al centre de recepció, actualitzada regularment (i alimentada amb aportacions dels visitants), la qual dóna una informació bàsica de les principals observacions ornitològiques al parc. Internet ha permès un més àgil intercanvi d’informació ornitològica, el parc participa a diferents “fòrums” ornitològics i publica una part de les seves dades via web, a la vegada que rep aportacions significatives per aquest mitjà.

Documents ornitologia

 Busqueret a la xarxa


PRINCIPI  INICI - HOME