S'Albufera, gestió per a la conservació

L'aigua  -  Les pastures  -  La biodiversitat  -  La ciència  -  Els visitants  -  L'Entorn i les tradicions


INICI - HOME

La gestió de s’Albufera correspon al Govern de les Illes Balears. Una Junta Rectora amb una àmplia representació social és el principal òrgan de participació i control del Parc.

Un equip multidisciplinar de la Conselleria de Medi Ambient i d'ESPAIS DE NATURA BALEAR treballen dia a dia en tasques tan diverses com la gestió, l’educació ambiental, la informació als visitants, l'administració, el seguiment naturalístic, la vigilància, el manteniment i les feines agrícoles i ramaderes.

A s’Albufera, els recursos humans i econòmics estan al servei d’un objectiu prioritari, la conservació i la restauració del patrimoni natural i cultural, que s’ha de fer compatible amb l’ús públic, educatiu i científic, i amb la integració en la realitat socioeconòmica del seu entorn immediat.

Aquestes són les grans línies que guien la gestió de s’Albufera, que es regeix per un Pla Rector d’Ús i Gestió quadriennal, i per plans anuals d’actuacions.

 

Conselleria de Medi Ambient

PLA D'ÚS I GESTIÓ DEL PARC NATURAL DE S'ALBUFERA 1990-1994  -Vençut-
Inclou el reglament intern de la Junta Rectora del Parc. No inclou la cartografia del Pla.
(pug_albufera_1990_94.pdf - 383 Kb)

 

 

PRINCIPI  INICI - HOME