Nova Guia de Passeig del Parc.


INICI - HOME

 

NOVA EDICIÓ DE LA GUIA DE PASSEIG DEL PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DE MALLORCA
 

 
S’Albufera, un espai natural únic, patrimoni de tots..
 
 
El passat dia 18 de novembre de 2005 i dins el marc de les Primeres Jornades Científiques de Sa Pobla (S'Albufera de Mallorca: aspectes geogràfics, històrics i socioeconòmics) es va presentar una nova edició de la guia de passeig del parc.
 
En un format vertical, de 114x235 mm. i 102 pàgines es presenta la tercera edició ampliada, revisada i amb una nova estructura de continguts de la que va ésser la primera guia de passeig del parc editada l’any 1987 per la Conselleria de Turisme. Aquesta primera edició ja va ésser reeditada i ampliada lleugerament  l’any 1991 per la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
 
La nova edició de 2005 presenta una maquetació i una estructura de continguts noves. Després de la presentació per part de Jaume Font, Conseller de Medi Ambient, i de la introducció a la guia, el lector hi troba tres grans blocs temàtics que es desenvolupen seguint el següent esquema:
 
A. EL MEDI NATURAL
Geologia, temps enrera.
El Clima de s’Albufera
L’aigua
Perfums i colors: la vegetació
La fauna
 
B. HISTÒRIA I USOS TRADICIONALS
La Història
Usos tradicionals i culturals
La gestió actual: gestió per a la conservació.
 
C. GUIA PRÀCTICA
Hàbitats i llocs d’interès
Itineraris del parc
Importància internacional
Punts d’interès de la comarca
Consells pràctics i normes per a la visita
Llistat d’aucells més característics
Bibliografia
Cartografia (Mapa d’Antonio López de 1856, mapa d’itineraris i mapa de vegetació)
 
La primera part dels continguts, dedicada al medi natural, és la que menys ha canviat respecte a les anterior edicions, pràcticament respecte els textos originals de l’any 1987 els quals però s’han adaptat als nous coneixements de la biodiversitat del parc, incorporant nous apartats com és el dels invertebrats i actualitzat l’estatus i la presència de determinades aus a s’Albufera.
...
La segona part de la guia, dedicada a la història i els usos tradicionals, s’ha redactada de nou en la seva pràctica totalitat, és el bloc que ocupa més espai dins la guia i sobre el que mes s’ha treballat. Incorpora nous continguts relacionats amb la història de s’Abufera durant la prehistòria, l’època romana, l’època àrab i durant la conquesta catalana. La descripció que va fer Joan Binimelis al 1595 juntament amb altra informació dels segles XVI al XVIII ocupen un lloc significatiu dins aquest apartat. També, s’incorpora la informació de l’època moderna, la que ens condueix de la dessecació de s’Albufera a la seva Conservació.
 
Pel que fa als usos tradicionals i culturals, la nova guia ens introdueix les arts tradicionals de pesca a s’Albufera, especialment de l’anguila; a les pastures amb bestiar autòcton i al conreus de Sa Marjal, fent especial esment al conreu de l’arròs. Els usos tradicionals de la vegetació natural (la canya, el canyet, la bova, els joncs i la sesquera) mereixen també un espai específic a la guia.
 
Altres temes que són presents en aquest apartat són: la indústria de la sal, la literatura i el cançoner relacionats amb s’Albufera, la singular i rica toponímia, l’arquitectura i la gastronomia.
 
Aquest bloc central de la guia, conclou amb l’apartat dedicat a la gestió recent del parc, encaminada a la seva conservació, fent referència als programes de gestió hídrica, gestió de la vegetació i de la biodiversitat en general, al programa científic i de recolzament a la recerca del parc i a les actuacions dins l’àrea d’ús públic i interpretació ambiental.
...
La guia pràctica conforma el tercer apartat de la guia de passeig. S’ens presenten la descripció els principals hàbitats i principals llocs d’interès del parc que conformen un recorregut imaginari per s’Albufera que aniria des de les dunes litorals a Sa Marjal travessant tot el prat. Es detallen els principals itineraris recomanats i les seves distàncies (que es complement amb el corresponent mapa). Es fa també referència a la importància internacional de s’Albufera, es relacionen els principals punts d’interès a la comarca i es donen al lector uns consells pràctics i normes per a la visita.
 
Com a complement dels diferents apartats, la guia inclou el mapa de vegetació actualitzat de s’Albufera, el mapa d’itineraris amb els principals topònims, el mapa de l’enginyer Antonio López de 1856 i un llistat de les aus mes característiques del parc amb el seu estatuts.
 
La realització de la guia ha anat a càrrec de Miquel Frontera; hi han aportat els diferents textos Josep A. Aguiló, Miquel Frontera, Francesc Lillo, Antònia Llabrés, Aina Llauger, Joan Mayol, Jordi Muntaner, Biel Perelló, Matíes Rebassa i Pere Vicens.  La seixantena de fotografies que la il·lustren són de Miquel A. Dora, Miquel Frontera, Biel Perelló, Sebastià Torrens i Pere Vicens. La cartografia ha anat a càrrec de la Direcció General de Biodiversitat i el disseny i maquetació han estat de Guillermo Orell i M.Camps, amb la impressió de Loracar S.L. La coordinació de l’edició ha anat a càrrec de Catalina Massutí, Matíes Rebassa i Biel Perelló.  

DESCARREGA LA GUIA DE PASSEIG EN FORMAT PDF (294 KB).

Parc Natural de s'Albufera de Mallorca - GUIA DE PASSEIG

Parque Natural de s'Albufera de Mallorca - GUIA DE PASEO

S'Albufera de Mallorca, natural Park - GUIDEBOOK


INICI - HOME

TANCAR FINESTRA