Al·legacions del GOB al decret de modificació del parc


INICI - HOME

3 de maig de 2004

El GOB demana la recuperació de la superfície retallada fa 3 mesos, i l'ampliació amb altres àrees valuoses

Al·legacions al decret de modificació del parc natural de s'Albufera de Mallorca

 

Antecedents

Una de les darreres actuacions del govern dels partits progressistes fou l'ampliació del parc natural de s'Albufera de Mallorca, per tal d'incloure algunes àrees d'elevat valor ambiental. Entre aquestes àrees destacaven una porció de les dunes d'es Comú, amb importants comunitats vegetals (formacions de ginebró, Juniperus oxycedrus), i la zona de Son Bosc, on crien diverses espècies d'aus protegides, entre elles l'abellerol (Merops apiaster).

Un grup d'hotelers de la platja de Muro i l'ajuntament d'aquesta localitat varen recórrer el decret d'ampliació, al·legant defectes en el procediment d'audiència. Darrere aquesta argumentació es troba, però, la pretensió gens amagada de construir un camp de golf sobre una de les àrees que havien estat incloses en el parc natural (Son Bosc).

Després de la victòria del Partit Popular, el nou govern acceptà el recurs i fa tres mesos derogà el decret d'ampliació del parc.

Ara el procediment de modificació del decret del parc ha tornat al moment en que pretesament hi hagué defectes de procediment (durant el tràmit d'audiència), pel que s'ha obert de bell nou el període d'al·legacions.


Recuperar lo retallat i ampliar amb noves àrees

La proposta de decret que s'ha exposat públicament és la que es presentà durant l'anterior govern (plantejant l'ampliació del parc), i que finalment s'aprovà amb petites modificacions. Això no pot ésser d'altre manera, ja que l'acceptació del recurs de hotelers i ajuntament de Muro suposa tornar endarrere el procediment fins al moment de l'error administratiu, però no implica modificar la proposta inicial.

De totes formes, molt ens temem que a partir d'aquest moment procedimental les coses vagin per un camí ben distint, i que la proposta d'ampliació del parc es retalli considerablement per fer cas als hotelers i a l'ajuntament de Muro. Les darreres actuacions del govern en matèria de protecció d'espais naturals no ens permeten ésser gaire més optimistes.

El parc de s'Albufera està emmarcat per un entorn ambientalment molt hostil (instal·lacions turístiques, polígon industrial, central tèrmica, conreus intensius, etc) que afecten negativament la conservació dels seus valors. Per això és fonamental incorporar terrenys perifèrics que facin de coixí esmorteïdor dels impactes que arriben des de l'exterior. Això té una importància especial quan aquests terrenys, a més a més tenen també elevats valors naturals. Per això les al·legacions del GOB sol·liciten entre d'altres punts la recuperació dels àmbits retallats fa tres mesos (zona de Son Bosc, la depuradora i límit sud-est d'es Comú) i la incorporació de noves àrees (zona sud-oest del parc).

.......

A continuació s'adjunten les al·legacions presentades:


AL·LEGACIONS

Pel que fa a la normativa

Coincidim amb allò que s'argumenta a l'exposició de motius sobre la necessitat d'actualitzar el decret, ja que aquest parc es va declarar prèviament a l'aprovació de la llei 4/1989 i a més a més des de l'aprovació del decret l'any 1988 s'han fet evidents algunes necessitats pel que fa a la regulació d'usos.


Quant a la definició de l'àmbit del parc natural

a) És evident la necessitat de clarificar els límits del parc, ja que existeixen diferències importants entre la cartografia i el text del decret aprovats l'any 1988. Les correccions proposades ens semblen, en general, acceptables.


b) Pel que fa a la incorporació de noves àrees, consideram que:

1. Zona d'es Comú de Muro.

Els sistemes dunars de les illes es troben entre els ecosistemes més amenaçats i a la vegada de més importància ambiental. La presència de comunitats naturals de distribució reduïda (que compten a més a més amb components endèmics) i l'important procés de degradació a que es veuen sotmeses aquestes àrees fan prioritària la necessitat de protegir i gestionar aquests enclaus de forma correcta.
Existeixen en el Mont Públic d'es Comú de Muro algunes àrees que en el seu moment no foren incloses dins l'àmbit del parc, tot i que les circumstàncies ambientals reclamen intervenir per a la seva conservació. L'ús públic incontrolat i la manca de gestió conservacionista faciliten el procés de degradació accelerada de la zona. La conveniència d'incloure aquesta zona al parc queda ben manifestada a l'informe del director del parc (pàgines 1-3 de l'expedient).
L'esborrany de decret (pàgines 29-34 de l'expedient) recull aquesta proposta a l'exposició de motius (apartat 2), si bé a la cartografia únicament inclou el sector NW de la zona, deixant un àrea considerable fora de la proposta.
Consideram que, atenent a la necessitat de conservar adequadament els valors naturals d'aquesta zona, cal incloure dins l'àmbit del parc tota la zona actualment no edificada d'es Comú de Muro (grafiada com a Zona 1 a la cartografia adjunta).

2. Zona de Son Bosc.

La proposta, tal i com es planteja a la cartografia consultada que acompanya a l'esborrany de decret, ens sembla adequada.
Consideram que la inclusió d'aquesta zona està ben justificada (vegi's els informes del director del parc i els annexos que els acompanyen, pàgines 1-3 i 10-24 de l'expedient), i que la seva protecció és necessària tant per protegir l'hàbitat de l'abellerol (Merops apiaster) i de les altres espècies i comunitats naturals que allà hi viuen, com per tal d'esmorteir l'impacte negatiu sobre la zona humida de determinades activitats que tenen lloc a l'exterior de l'actual delimitació del parc.

3. Zona de la depuradora

La proposta d'inclusió en sembla adequada, ja que aquesta zona juga un important paper dins el sistema de l'espai natural protegit.

4. Zona sud i oest de l'actual espai protegit

Consideram necessària la incorporació de la Zona 2 grafiada a la cartografia que s'adjunta, constituïda per la zona d'ANEI que voreja el parc partint del costat sud de la carretera de Sa Pobla (PMV-343) fins a l'ARIP de la zona de Son Bosc.
Aquesta zona està ocupada en bona part per àrees de vegetació palustre o altres formacions típiques de zones humides, tal i com s'aprecia al plànol adjunt (àrees de trama blava sobre verd).
El parc natural de s'Albufera està integrat fonamentalment per àrees palustres d'elevadíssim valor ecològic, sense que existeixi una zona esmorteïdora de transició cap a la zona exterior, des d'on es genera una important pressió sobre el parc. La zona perifèrica d'ANEI és insuficient per suavitzar els impactes, ja que aquests no són únicament de tipus urbanístic. L'Actual Pla d'Ús i Gestió identifica aquesta necessitat, però malauradament no disposa cap mesura efectiva per satisfer aquest objectiu.


I per això
SOL·LICITA

Sigui aprovat el decret de modificació del decret 4/1988, de 28 de gener, de declaració del parc natural de s'Albufera de Mallorca, incorporant els nostres suggeriments.


MES INFORMACIÓ.

24 de març de 2004. El GOB considera escandalós el polígon industrial devora el Parc Natural de S'Albufera

4 de febrer de 2004. El GOB demana a la Conselleria de Medi Ambient que no retalli el parc de s'Albufera

30 Gener 2004: Consell de Govern

Aprovada la resolució sobre el requeriment de l'ajuntament de Muro a la modificació de declaració del parc natural de s'Albufera
Conselleria de Medi Ambient

El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Medi Ambient, ha aprovat acceptar el requeriment formulat pel batlle de l'Ajuntament de Muro contra la modificació, aprovada el 16 de maig de 2003, de la delimitació del parc natural de s'Albufera, anul·lant l'acte impugnat i retrotraent al moment anterior al tràmit d'audiència als interessats.

L'al·legació que l'Ajuntament de Muro manifestà al seu requeriment era la relativa a la "conculcació del tràmit d'audiència i indefensió de la corporació al aprovar-se el decret pel Consell de Govern sense esperar a rebre les al·legacions formulades per l'Ajuntament dins del termini concedit, en el sentit de què una vegada atorgat el tràmit d'audiència, l'Ajuntament va sol·licitar la remissió de documentació complementària consistent en un plànol a escala 1:10.000, que es va trametre per la Direcció General de Biodiversitat, i abans de què hagués transcorregut el termini de formular al·legacions es va aprovar pel Consell de Govern la modificació del decret de declaració del parc natural de s'Albufera de Mallorca".29 de gener de 2004. El Govern retallarà demà el Parc Natural de s'Albufera per deixar-hi fer un camp de golf

Decret 52/2003, de 16 de maig de 2003, de modificació del Decret 4/1988, de 28 de gener, de declaració del parc natural de s'Albufera de Mallorca (Document en format PDF: 321 KB- Inclou mapa dels nous límits)

         Mapa a color dels nous límits del Parc (Document en format PDF: 399 KB)


4 d'abril de 2003: El Govern modifica el decret de declaració del Parc Natural de s'Albufera

 

TANCAR FINESTRA   INICI - HOME