Denúncia del GOB


INICI - HOME

 
Nota informativa del GOB
10 de febrer de 2005

Desencertada primera actuació de la Fundació per al Desenvolupament Sostenible

El GOB denúncia la destrucció de 250 metres de bardissa dins el Parc Natural de s'Albufera per instal·lar una passarel·la elevada

Des de fa dos dies es realitzen obres dins el Canal Riego de s'Albufera, que discorre paral·lel al camí del centre de recepció del Parc Natural, consistents en l'eliminació de tota la vegetació del canal.

Aquesta actuació està suposant la destrucció de més de 250 metres de bardissa en bon estat de conservació formada principalment per canyet, mata, abatzer i altres lianes, i que constituïa un hàbitat interessant per algunes espècies d'animals.

Segons ha pogut saber el GOB, aquesta actuació s'emmarca dins un projecte, impulsat per la Fundació per al Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears, que pretén construir sobre el Canal Riego una passarel·la elevada més d'un metre sobre el camí per tal que hi puguin transitar els visitants que van cap al centre de recepció del Parc.

En la nostra opinió, aquesta actuació és completament innecessària, ja que el centre de recepció es troba molt a prop i allà els visitants poden gaudir de suficients vistes sobre els canals i les zones inundades. A més a més aquesta actuació és del tot inconvenient ja que a
més de destruir la bardissa s'incrementaran les molèsties dels visitants sobre la fauna que aprofita les zones properes al camí, com per exemple les ànneres de diverses espècies i els orvals que utilitzen els arbres propers per a descansar.

Aquesta actuació no ha estat presentada a la Junta Rectora del Parc per a la seva discussió i informe.

Des del GOB lamentam que aquesta hagi estat la primera actuació de la Fundació per al Desenvolupament Sostenible. A més a més de reclamar a la Conselleria de Medi Ambient la paralització d'aquest projecte, esperam que les properes actuacions que es puguin plantejar per part de la Fundació siguin més respectuoses amb el patrimoni natural.

GOB: www.gobmallorca.com


Dia i hora d'emissió: 11/02/2005, 12:46
Tipus de comunicat: Nota Informativa
Emissor: Conselleria de Medi Ambient

Aclaracions de la Conselleria de Medi Ambient respecte a les crítiques del GOB a les actuacions fetes al Parc de S'Albufera

L'impacte sobre les espècies de conservació prioritària del parc és nul

La Conselleria de Medi Ambient, mitjançant la seva direcció General de Biodiversitat ha encarregat un informe tècnic als responsables del Parc Natural de S'Albufera per determinar l'efecte de les actuacions desenvolupades al canal riego del Parc. Les conclusions d'aquest informe són clares: les actuacions han estat correctes i que l'impacte sobre les espècies ha estat nul.

INFORME REFERENT AL COMUNICAT DE PREMSA EMÈS PEL GOB EN REFERÈNCIA A LES ACTUACIONS DESENVOLUPADES AL CANAL RIEGO DEL PARC NATURAL DE S'ALBUFERA DE MALLORCA

El 10 de febrer de 2005 el GOB va emetre una nota informativa en la qual denuncia les actuacions que s'han realitzat aquests dies dins el Canal Riego de s'Albufera, fent certes asseveracions que no s'ajusten a la realitat.

En primer lloc, no és cert que les actuacions no fossin presentades a la Junta Rectora del Parc. En data 21 de desembre de 2004 es va convocar als membres de la Junta Rectora per a informar-les, entre altres actuacions a desenvolupar dins el 2005, de l'anomenat "Projecte Integral d'Obres i Ús Públic del Parc", el qual contempla la "remodelació de l'accés als centres informatius de Sa Roca". La Junta Rectora ha estat novament convocada per a dia 18 de febrer, per a explicar a tots els seus membres amb més detall en què consistirà tant aquesta com altres actuacions.

En l'actuació de neteja forestal del Canal Riego s'ha actuat en tot moment amb molta cura, per tal de no afectar a les espècies del Parc. Així, s'han deixat en peu tots els arbres i la vegetació arbustiva de major port que creix dins el Canal Riego, eliminant-se tan sols la vegetació herbàcia i l'arbustiva baixa. Això ha permès, entre altres coses, accedir a gran quantitat de llaunes, plàstics i altres elements no desitjats que es trobaven tapats per la vegetació més densa.

Igualment, no han estat tocades les bardisses paralel·les al Canal Riego que discorren pel seu exterior, per no destorbar la fauna que es refugia i nidifica en aquest hàbitat (busquerets, rossinyols, etc.), ni tampoc el cinturó de canyet i altra flora aquàtica que es troba entre el Canal Riego i el Canal des Sol, ja que aquest és un ecosistema extraordinari per al descans, refugi i nidificació d'orvals, suïssos, boscarles mostatxudes, hortolans de canyar, fotges i ànneres, entre moltes altres espècies. Per tant, es pot afirmar que l'impacte que aquesta actuació hagi pogut tenir sobre aquestes espècies de conservació prioritària és nul.

Per contra, l'efecte que sí tindrà l'execució del projecte de remodelació de l'accés als centres informatius no és altre que la millora de la qualitat de la visita i de l'ús públic del Parc, sense que la fauna i la flora se'n vegin perjudicats, el que és i ha estat sempre un dels objectius del Parc. Això es pretén aconseguir mitjançant la retirada de part de l'asfalt actualment existent i la reconducció dels visitants a través de plataformes de fusta, la millora dels observatoris existents i la construcció d'una nova plataforma d'observació.

En definitiva, el que es vol aconseguir és una millora de l'ús públic del Parc, sempre actuant de manera respectuosa amb el medi. No s'ha d'oblidar que la conservació i millora de l'estat de salut de tot l'ecosistema i de cada una de les espècies que viuen al Parc és l'objectiu principal i indefugible que regeix la gestió de s'Albufera de Mallorca.


INICI - HOME

TANCAR FINESTRA