Home
 Història
   
Història

De l'any 1478 tenim noticies que a Cura hi havia 13 estudiants amb el seu mestre, a mes de dos criats i un capellà que celebrava cada dia la missa i recitava l'ofici dels noms de Déu i de la Verge Maria, escrits per Ramon Llull.

El 18 de gener de 1479, Fra Mario de Passa obtingué del Lloctinent General del Regne el privilegi de col.locar en els edificis de Cura les armes del Regne d'Aragó, mostrant així que estaven sota protecció reial. A Fra Mario el va succeir el mestre Pere Daguí.

La càtedra lul.lista es traslladà des de Cura a Ciutat.

Així juntament amb la creació de noves càtedres lul.lianes a Ciutat i l'elecció de la Universitat Literària del Regne, a la qual s'hi incorporaren els bens de la fundació Pinos, va fer que a finals del segle XV es donassin per acabades les lliçons de ciencies lul.lianes que s'impartien a les antigues escoles de Cura.

 

 

Història